43 3 VERSLAG VAN DE SUB COMMISSIE A VAN DE COM- MISSIE VAN TOEZICHT OP HET MIDDELBAAR ONDERWIJS OVER HET CURSUSJAAR 1930/31. 1 In het verslagjaar 19301931 heeft de sub-Commissie 10 keer Werkzaamheden vergaderd. der Commissie. De Commissie is gereed gekomen met de behandeling der ge gevens, die op haar initiatief zijn verzameld in zake de aan sluiting van het onderwijs op de scholen in Indië met dat op de Haagsche scholen. Zij hoopt, dat dit werk zal leiden tot een doel matige oplossing der bestaande moeilijkheden in dit opzicht. Voordat de Commissie met haar arbeid gereed was, is, mede door de bemoeiingen van de Vereeniging van Indische verlof gangers, bij wijze van proef, tijdelijk een steuncursus opgericht, die ten doel heeft de noodige hulp te verleenen aan de leerlingen, die in Indië een Hoogere Burgerschool bezochten en overge plaatst werden op een der Haagsche scholen. Naar aanleiding van een uitvoerige nota van den chef der afdeeling Onderwijs, der Commissie toegezonden door den Wet houder van Onderwijs, voorstellen tot wijziging behelzende in zake de organisatie van het Middelbaar Onderwijs, sprak de Commissie als haar oordeel uit, dat de eenige wijziging, welke haar gewenscht toeschijnt en waarop zij reeds vroeger de aan dacht vestigde, is: de toevoeging van een gymnasiale opleiding aan een der Hoogere Burgerscholen voor meisjes, met behoud van de Middelbare meisjesschool. In de Gemeenteraadsvergadering van 29 September 1930 werd Samenstelling aan het lid Ir. J. D. Tours, op zijn verzoek wegens drukke werk- der Commissie, zaamheden, ontslag als lid der Commissie verleend. De Com missie mist noode het heldere oordeel en de groote toewijding van het afgetreden lid. Op 22 December 1930 werden benoemd tot leden der Commissie de heeren J. Hardeman, oud-directeur van Onderwijs en Eeredienst in Nederlandsch-Indië en Ir. J. W. van der Vegt, oud-directeur der Rotterdamsche Electrische Tramweg-Maatschappij en oud-lid van de Commissie van Toe zicht op het M. O. te Rotterdam. In de vergadering van 14 Januari 1931 werden voorzitter, onder-voorzitter en secretaresse herkozen. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1036