43 5 VERSLAG VAN DE SUB-COMMISSIE B VAN DE COM- MISSIE VAN TOEZICHT OP HET MIDDELBAAR ONDERWIJS OVER HET SCHOOLJAAR 1930/31. Tijdens het verslagjaar kwam in de samenstelling der Gom- Samenstelling missie geen wijziging. Echter kondigde de heer Mr. J. D. Ver- der Commissie, broek, die sedert 3 Januari 1921 lid en sedert 19 September 1922 voorzitter der Commissie was, in de laatste vergadering der Commissie zijn voornemen aan om ontslag te nemen als lid der Commissie, omdat hij benoemd was tot lid van Gedeputeerde Staten. Hoezeer de Commissie zich ook verheugde in de onder scheiding, die haren voorzitter ten deel was gevallen, zij be treurde toch zijn heengaan uit de Commissie ten zeerste. Met veel takt en toewijding heeft hij de werkzaamheden der Com missie gedurende eene lange reeks van jaren geleid. Bijna geen vergadering heeft hij in al dien tijd verzuimd. Daarbij paarde hij aan kennis van zaken en belangstelling eene prettige wijze van omgang, waardoor hij bij alle leden der Commissie in hoog aanzien stond. De vergaderingen der Commissie kenmerkten zich daardoor altijd door den uitmuntenden geest, die er heerschte en die zoo noodig is om resultaten te bereiken. In haar vergadering van 13 Januari 1931 herkoos de Com- Bureau der missie de heeren Mr. Verbroek, van der Maesen en Mr. Morren Commissie, resp. tot voorzitter, ondervoorzitter en secretaris. De Commissie vergaderde in het verslagjaar acht maal, nl. Werkzaamheden op 10 October en 11 November 1930, 13 Januari, 10 Maart, 5 Mei, der Commissie. 3 Juni, 14 Juli en 28 Augustus 1931. Een van de belangrijkste punten, die ter sprake werden ge bracht, was wel de regeling van het schooltoezicht. Ingevolge wet en verordening zijn de leden der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs verplicht regelmatig de scholen, VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1038