43 6 die onder haar toezicht staan, te bezoeken. Het toezicht der Commissie is vrijwel het eenige Gemeentelijke toezicht op de scholen, niet gerekend natuurlijk de bemoeiingen, die de afdee- ling Onderwijs der Gemeente-secretarie, met den Wethouder aan het hoofd, regelmatig met de scholen heeft. Eene Gemeentelijke inspectie voor het middelbaar onderwijs is er nl. niet. De vraag kan worden gesteld, of dit toezicht van de Commissie wel vol doende is. Natuurlijk zal eene Commissie, vooral wanneer zij bestaat uit menschen, die een drukken werkkring hebben (en deze zijn noodig om regelmatig contact met het bedrijfsleven te houden), geheel anders werken dan ambtenaren, die in het bezoeken van scholen hunne uitsluitende dagtaak vinden. Een zuiver ambtelijk toezicht heeft echter het bezwaar, dat men aan raking met de praktijk mist. Het bestaande systeem schijnt, ondanks bezwaren, die er aan kleven, nog niet zoo kwaad. Hoe nuttig eenerzijds frequent schoolbezoek ook is, aan den anderen kant bevredigt het degenen, die er mede belast zijn, niet steeds. Schoolbezoeken werken h.i. somtijds storend op de atmosfeer in de klassen. Ook stellen zij, doordat zij kort duren, niet altijd in staat om een juist beeld van den gang van zaken op de scholen te krijgen. De kwestie van de spelling der Nederlandsche taal kwam meer dan eens aan de orde. Gelukkig maakte de circulaire van B. en W. van 14 April 1931, no. 6960, Afd. O, aan alle moeilijk heden, hoe op de scholen ten aanzien van de spelling te handelen, een einde. Aan de H.B.S. en Handelsschool met 5-j. c. werd in 1931, nu er geen eigenlijke handelsschoolafdeeling meer was, eindexamen afgenomen volgens het K.B. van 21 December 1923, no. 16. Bij de samenstelling van gecommitteerden werd hetzelfde systeem gevolgd als vroeger voor de handelsschoolafdeeling en zoo werd ook de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Gravenhage vertegenwoordigd. Voor de leerlingen van de A-afdeeling van deze school werd tot dusver nog niet verplicht onderwijs in machineschrijven in gevoerd. De Commissie was evenwel, gezien de richting welke de meeste jongelui uitgaan, algemeen van meening, dat onderwijs in dit vak verplicht moet zijn. Op handelskantoren zal men toch in dezen tijd welhaast geen plaats meer vinden als men dit vak niet meester is. In verband met een verbouwing van de Gem. Centrale School voor Machineschrijven, zal eerst in den cursus 1932/33 worden overgegaan tot het verplicht stellen. Voorloopig blijft dit onderwijs nog facultatief. De verbouwing van de 2e Gem. Handelsdagschool maakte VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1039