103 uitgaven „Ons Huis". totaal werden 404 875 boeken uitgeleend, de leeszaal werd be zocht door 116 232 personen; het aantal lezers bedroeg 8 797. In het filiaal Colenzostraat werden in totaal 22136 boeken uit geleend, de leeszaal daarvan werd bezocht door 13 916 personen; in het filiaal Paets-van-Troostwijkstraat werden aan volwas senen 16 682 boeken uitgeleend. In November werd aan de Bad huiskade te Scheveningen een nieuw filiaal geopend. De ontvangsten bedroegen f 168.975,69B, de f 166.363,75; voordeelig saldo: f 2.611,945. Het ledental der R.-K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek be droeg op 31 December 1 764. Het boekenbezit vermeerderde met 1 397 banden en bedroeg op het einde van het jaar 23 967 banden. In totaal werden 57 087 werken uitgeleend; de leeszaal werd be zocht door 15 374 personen. Door de 7 bibliotheken der St. V incentiusvereeniging werden in totaal 174 094 boeken uitgeleend. Het aantal leden en cursisten der ’s-Gravenhaagsche Toynbee- Toynbee-yereen. vereeniging „Ons Huis” bedroeg in het verslagjaar 1 Mei 1931 30 April 1932 te zamen 706. Uit de bibliotheek werden aan vol wassenen 3 966 boeken uitgeleend. Het aantal deelnemers aan de cursussen en clubs voor volwassenen bedroeg 469. Er werden 13 lezingen gehouden. Het bureau voor rechtskundige adviezen gaf 488 adviezen. De ontvangsten der Vereeniging hebben bedra gen f 14.966,02, de uitgaven f 17.433,41; nadeelig saldo: f 2.467,39. Het aantal bezoekers op de leeszaal van het Archief der Archief der Gemeente bedroeg 284 met 1623 bezoeken. Schriftelijk werden Gemeente. 628 onderwerpen behandeld. Uit de bibliotheek werden 255 deelen geleend. Een tentoonstelling van prenten en foto’s be treffende de veranderingen in het Haagsche stadsbeeld sedert 1850 in Januari werd door 2 808 personen en een betreffende de Binnenhofgebouwen in October door 1894 personen bezocht. Het verslag van het Archief der Gemeente is als bijlage 45 bij dit verslag gevoegd. Het Gemeentemuseum aan den Korte Vijverberg werd in 1931 Gemeentemusea, door 11 503, het Tijdelijk Museum voor Moderne Kunst aan de Zeestraat door 78 271 en de Verzameling Bredius aan de Prinse- gracht door 2 023 personen bezocht. Met den bouw van het museum aan den Stadhouderslaan werd in het verslagjaar aan gevangen. Nadere gegevens betreffende de Gemeentemusea wor den aangetroffen in het verslag van den Directeur van den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen (bijlage 46). Het aantal bezoekers van de musea der Academie van Beel- Particuliere dende Kunsten het Museum van Kunstnijverheid en het musea. Museum van Reproducties van Beeldhouwkunst bedroeg on derscheidenlijk 469 en 993 (waaronder 7 excursies). Door gebrek aan geldmiddelen was het niet mogelijk verder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 103