43 7 Ie. 2e. 3e. 4e. eene veranderde indeeling der lesuren noodig. Er werd nu een proef genomen met eene regelmatiger verdeeling der lesuren over de dagen der week, waartoe eenige middaglessen naar den ochtend verschoven werden. De regeling werd nu als volgt: op Maandag, Woensdag en Vrijdag 4 ochtendlessen (8.4012.10 met 10 min. pauze) en 2 middaglessen (1.503.30); op Dinsdag, Don derdag en Zaterdag 5 ochtendlessen (8.401.05 met 15 min. pauze). Voor de 3de en 4de kl. kwam er op Woensdag nog één uur bij. Als voordeelen van dit systeem werden genoemd, behalve de gelijkmatige verdeeling der lessen: dat de aandacht der leerlingen blijkens verkregen erva ring, in het vijfde ochtenduur grooter is dan in het zevende daguur; dat er minder opeenhooping van huiswerk is op bepaalde dagen. De leerlingen kunnen nog vóór het middagmaal aan hun huiswerk beginnen; dat, als de lessen om 3.30 eindigen, alle leerlingen in den winter vóór donker thuis kunnen zijn; dat de Israëlieten, die in den -winter op Vrijdagmiddag vroeg weg moeten met het oog op den Sabbat, minder van het onderwijs missen. Als nadeelen werden genoemd: le. dat het vijfde morgenuur te veel inspanning van de leer lingen eischt; 2e. dat de leerlingen op drie dagen der week eerst om half twee aan de koffietafel komen; 3e. dat de middagpauze vrij kort is, wat bezwaarlijk kan zijn voor eenigszins verder van de school wonende leerlingen; 4e dat het aantal vrije middagen niet grooter is dan vroeger; 5e. dat de vrije tijd niet goed besteed wordt. De proef, die met dit systeem genomen werd, voldeed in het algemeen goed. De groote meerderheid van ouders en leerlingen voelde voor voortzetting, tot welke dan ook werd besloten. Aan eene bijzondere middelbare school (het R.-K. meisjes lyceum) was men reeds in den cursus 1928/29 zoover gegaan, dat er nog slechts op twee middagen les werd gegeven, welke regeling goed voldeed. In den Gemeenteraad wees de heer Spiesz op de wenschelijk- heid van het geven van onderricht ook in stenografie aan de Gem. Centrale School voor Maehinesehrijven, omdat stenografie en maehinesehrijven nauw samengaan. De Wethouder van Onderwijs zegde overweging hiervan toe, als gevolg waarvan VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1040