43 11 De leerkrachten vervulden over het algemeen met toewijding en ijver hun taak. Het verzuim was gering. Omtrent vlijt, vorderingen en gedrag der leerlingen zij opge- Leerlingen, merkt, dat het gedrag, op enkele uitzonderingen na, goed is. Verscheidene leerlingen zijn in het begin van den cursus niet vlijtig genoeg, waardoor de vorderingen niet bevredigend zijn. De gezondheid was gunstig te noemen, zoodat niet veel ver zuimd werd. Aan beide scholen bestaan verschillende vereenigingen tot Leerlingen ontwikkeling en vermaak. Mits goed geleid, werken zij gunstig, vereenigingen. hoewel erkend moet worden, dat enkele leerlingen er te veel tijd aan besteden. Bij het le Gymnasium is een proef genomen met een nieuwe Onderwijs- proefwerkregeling, die goed voldoet. vraagstukken, methoden enz. Het onderwijs in de lichamelijke oefening werd geregeld ge- Lichamelijke geven. oefening. Aan het 2e Gymnasium werd Bijbelkennis gegeven aan eenige Lessen buiten leerlingen der 3e en 4e klasse, benevens een cursus Eerste hulp den gewonen bij ongelukken voor meisjes der 5e klasse. rooster. Door een doelmatige verdeeling van den lesrooster, huiswerk- Huiswerk, vrije lessen, gelijkmatig verdeelen van repetities enz. wordt zoo veel mogelijk getracht aan de bezwaren van het vele huiswerk tegemoet te komen. Van de bibliotheek wordt vooral door de lagere klassen veel Leer- en hulp- gebruik gemaakt; zij wordt door de bijdragen van leeraren en middelen, leerlingen gestadig uitgebreid. De jeugdconcerten en de tooneelvoorstellingen werden ge regeld bezocht. Er werden enkele schoolreisjes gemaakt naar musea in Leiden en Amsterdam, naar fabrieken enz. Slechts enkele leerlingen maakten gebruik van het boeken fonds. De wijze, waarop het niet-onderwijzend personeel zijn taak Niet-onderwij- vervulde, was uitstekend. Verzuim kwam bijna niet voor. zend personeel Aan elk der beide scholen werd een ouderavond gehouden, Samenwerking die druk bezocht was. Deze ouderavond heeft aan het eerste met het gezin, gymnasium eenigszins het karakter van een collectief spreekuur der leeraren. Overigens staan aan dat gymnasium de leeraren steeds gaarne de ouders te woord, terwijl aan het 2e gymnasium vaste spreekuren der leeraren zijn ingesteld, die nu en dan door de ouders worden bezocht. De boekenbeurs heeft steeds een grooten omzet. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1044