43 12 Ilb. GYMNASIA (BIJZONDERE). Gebouwen. Leerkrachten. 1 Septem- Leerlingen. Onderwijs vraagstukken, methoden enz. Lessen buiten den gewonen rooster. Huiswerk. Leer- en hulp middelen. Vereenigingen van Het oordeel over het huiswerk is over het algemeen be vredigend. Van de bibliotheek wordt een nuttig gebruik gemaakt. De jeugdconcerten worden door de hoogere klassen bezocht. Enkele leerlingen maakten gebruik van het boekenfonds. Het algemeen oordeel over de wijze, waarop het niet-onder- Aan het R.-K. Gymnasium werden lessen in godsdienstleer en sociologie gegeven. Niet-onderwü- zend personeel, wijzend personeel zijn taak vervult, is gunstig. Verzuim kwam zelden voor. Samenwerking De leeraren hebben geen vaste spreekuren, maar zijn na aan- met het gezin, vrage steeds voor de ouders te spreken, waarvan veel gebruik wordt gemaakt. Aan het Christelijk Gymnasium bestaat een boekenbeurs, die uitstekend werkt. De ligging der gebouwen met betrekking tot het straatrumoer is, wat het Gymnasium aan de Oostduinlaan betreft, gunstig, maar dat aan de Groot-Hertoginnelaan ondervindt zeer veel hinder van de trams na de asfalteering, waardoor het aan brengen van dubbele ramen noodzakelijk wordt geacht. Ten opzichte van de woonplaatsen der leerlingen ligt het Gymnasium aan de Groot-Hertoginnelaan zeer gunstig, dat aan de Oostduinlaan is uit den aard der zaak voor sommigen wat afgelegen. Aan het R.-K. Gymnasium werden met ingang van her 1930 benoemd: H. Beck, R. Jouckx, A. de Wilt en C. Kerre- mans. Met ingang van dienzelfden datum werd ontslag ver leend aan L. de Bey en E. van Voorst tot Voorst. Aan het Chris telijk Gymnasium werd met ingang van 1 September 1930 be noemd: M. Dijkshoorn. De wijze, waarop de leerkrachten hun taak vervulden, geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Het verzuim was zeer gering. Het algemeen oordeel omtrent vlijt, vorderingen en gedrag der leerlingen is bevredigend. De gezondheid was goed, het ver zuim gering. Aan beide scholen bestaan vereenigingen tot beoefening van leerlingen, zang, muziek, letterkunde en sport, die nuttig werken en de onderlinge band tusschen school en leerlingen, zoowel als tus- schen de leerlingen onderling versterken. Aan het R.-K. Gymnasium werden de eind-examinandi aan het einde van het 2e trimester aan een tentamen onderworpen. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1045