43 13 De ligging van het gebouw met het oog op het straatrumoer, Gebouwen, zoowel als ten opzichte van de woonplaatsen der leerlingen is gunstig. Dr. W. Hoving -werd met ingang van 1 September 1930 be- Leerkrachten, noemd tot conrector. Tijdelijk benoemd tot leeraar(es) werden met ingang van 1 September 1930: Dr. J. W. Le Grom; met in gang van 20 October 1930: Mevr. Dr. W. F. v. d. Voorenvan Veen en G. F. Kloosterhuis; met ingang van 26 Januari 1931: Dr. N. J. Beversen; met ingang van 10 Maart 1931: Mevr. F. J. v. GelderDroste; met ingang van 13 Maart 1931: Mevr. Dr. J. W. P. WarningDrost; met ingang van 16 April 1931: Mej. J. F. Franssen en J. W. Schippers; met ingang van 8 Mei 1931: Mevr M. v. Genderen StortStortenbeker en Mej. H. G. Leeksma. Ontslag werd verleend aan Dr. M. J. Pattist met ingang van 1 September 1930; Mevr. Dr. W. F. v. d. Voorenv. Veen en G. F. Kloosterhuis m. i. v. 10 December 1930; Dr. N. J. Beversen m. i. v. 14 April 1931Mevr. M. v. Genderen StortStortenbeker en Mej. H. G. Leeksma m. i. v. 23 Mei 1931; Mej. J. F. Franssen en J. W. Schippers m. i. v. 12 Juli 1931. Mevr. Dr. W. A. VermeulenKosten, leerares in de klassieke talen, overleed op 19 Augustus 1931. Het verzuim bleef binnen de normale grenzen. Het oordeel omtrent vlijt, vorderingen en gedrag is over het Leerlingen, algemeen goed. Opgemerkt dient, dat het schrift der nieuwe leerlingen elk jaar slordiger wordt; leerlingen, die keurig wer ken, zijn een uitzondering. De gezondheidstoestand was over ’t geheel zeer bevredigend, het verzuim was niet groot. Aan deze school bestaan verschillende vereenigingen, die Leerlingen- gunstig werken, mits het initiatief aan de leerlingen wordt over- vereenigingen. gelaten. De invloed van de klasse-vertegenwoordiging is beslist gun- Klasse-vertegem stig; in welke mate hangt af van de medewerking van directeur woordiging. en leeraren. Het onderwijs in de lichamelijke oefening werd regelmatig Lichamelijke verdeeld in zaalgymnastiek, openluchtoefeningen en zwemlessen, oefening. Door enkele leeraren werd aan leerlingen der le klassen les Lessen buiten in Bijbelsche geschiedenis gegeven. Aan leerlingen der 3e klassen den gewonen werden die lessen door een predikant gegeven. Er waren meer rooster, candidaten dan plaatsen, zoodat geloot moest worden, wie uit moesten vallen. Het huiswerk wordt over ’t algemeen behoorlijk verricht. Het Huiswerk, is onontbeerlijk zoowel voor zwakke, als voor goede leerlingen VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. lila. LYCEA (OPENBARE).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1046