43 14 Gebouwen. Leerkrachten. Klasseleeraren. Leerlingen. Leerlingenver- eenigingen. Klasse-vertegen- woordiging. Lichamelijke oefening. Leer- en hulp middelen. en, mits goed verdeeld, nemen de repetities niet te veel tijd in beslag. Van de bibliotheek werd een bevredigend gebruik gemaakt. De jeugdconcerten en tooneelvoorstellingen werden met animo bijgewoond. Een bezwaar van het boekenfonds is, dat de leer lingen als regel de boeken niet mogen behouden. Het niet-onderwijzend personeel verrichtte zijn taak tot aller Niet-onderwjj- zend personeel, tevredenheid. In verband met den groei der school is meerdere hulp zeer gewenscht. Verzuim kwam bijna niet voor. Samen-werking Ook dit jaar vonden eenige ouderavonden plaats. Alle met het gezin, leeraren hebben hun vast spreekuur. Aan het einde van den cursus werd een boekenbeurs gehouden. De ligging der gebouwen, met betrekking tot het straat rumoer, is gunstig; alleen ondervindt het Nederlandsch Lyceum buitengewoon veel hinder van de auto-garage in de Parkstraat. Ten opzichte van de woonplaatsen der leerlingen ligt het Vrij zinnig-Christelijk Lyceum wat afgelegen, de beide andere Lycea echter liggen zeer gunstig. Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum betrok 14 April 1931 een villa aan de van-Stolkweg; het R.-K. Lyceum voor meisjes trok 16 April 1931 in het nieuwe gebouw aan het Lyceumplein. Aan het Nederlandsch Lyceum werden met ingang van 1 Sep tember 1930 benoemd: K. E. Freitag, M. J. van Oven, N. J. v. d. Ende, G. J. ten Veldhuijs, L. M. de Haan, Dr. G. Vrind, Mej- W. J. Meijer, en L. C. Hilbers. Met ingang van dienzelfden datum werd ontslag verleend aan Mej. C. M. Idenburg en Mej. Dr. I. A. Thomése; met ingang van 1 November 1930 aan J. P. A. Eernst- man; met ingang van 15 November 1930 aan L. P. P. Pennock en met ingang van 1 Januari 1931 aan Prof. R. Casimir en M. J. van Oven. Het verzuim onder de leerkrachten was gering. Aan het Nederlandsch en het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum bestaat de instelling van klasse-leeraren, welke goed voldoet. Het oordeel omtrent vlijt, vorderingen en gedrag der leer lingen is over het algemeen gunstig. De gezondheid was goed, het verzuim gering. Aan deze onderwijsinrichtingen bestaan verschillende ver- eenigingen, die gunstig werken. Een regeling betreffende z.g. klassevertegenwoordiging be staat aan het Nederlandsch Lyceum: de ervaringen hiervan zijn gunstig. Aan het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum was het onderwijs in de lichamelijke oefening bijzonder slecht geregeld door den grooten afstand van de beschikbare gymnastiekzalen. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Illb. LYCEA (BIJZONDERE).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1047