43 15 middelen. den gewonen rooster. De ligging der gebouwen met betrekking tot het straat- Gebouwen, rumoer is bij de meeste scholen gunstig, bij de H.B.S. aan de Stadhouderslaan bepaald slecht; ten opzichte van de woonplaat sen der leerlingen is de ligging over het algemeen goed. Aan de school aan de 3e van-den-Boschstraat werd met in- Leerkrachten, gang van 1 September 1930 benoemd tot leeraar H. Godthelp en met ingang van dienzelfden datum tot tijdelijk leeraar G. F. Kloosterhuis. Ontslag werd verleend met ingang van 1 Septem ber 1930 aan Dr. M. A. van Weel en met ingang van 1 Februari 1931 aan G. F. Kloosterhuis. Op 5 December 1930 overleed J. L. J. ten Dam Ham, leeraar aan de school aan de Stadhouderslaan. Zijne lessen zijn van 12 December 1930 tot het einde van den cursus tijdelijk waarge nomen door G. J. de Voogd. Aan het R.-K. Lyceum voor meisjes bestond gelegenheid on- Lessen buiten derwijs te ontvangen in godsdienstleer, Latijn (in de H.B.S.- afdeeling), handwerken en kunstgeschiedenis buiten den gewonen rooster. Het huiswerk is een moeilijk probleemhet is zoowel voor het Huiswerk, onderwijs, als voor de opvoeding der leerlingen, noodzakelijk. Door gymnastiek en teekenen zooveel mogelijk over de week te verdeelen en nooit meer dan één proefwerk op één dag te geven, wordt getracht te voorkomen, dat te veel huiswerk gegeven wordt. Van de bibliotheek wordt geregeld gebruik gemaakt. De Leer- en hulp- jeugdconcerten en de tooneelvoorstellingen worden zeer op prijs gesteld. Er werden verscheidene schoolreisjes ondernomen. Van het Boekenfonds werd door een aantal leerlingen een dankbaar gebruik gemaakt. Het niet-onderwijzend personeel vervult zijn taak zeer naar Niet-onderwü- behooren. Het verzuim was zeer gering. zend personeel. Aan het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum werd met ingang van 1 Mei 1931 tot amanuensis benoemd: K. Bauchmann en met ingang van 11 Mei 1931 tot schoolknechts-tuinman Th. Talie. Aan het Nederlandsch en het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Samenwerking werden verschillende ouderavonden gehouden, die druk bezocht met het gezin, werden. Aan het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum is op die avonden tevens gelegenheid voor de ouders om de leeraren te spreken. Aan het Nederlandsch Lyceum en het R.-K. Lyceum voor meisjes heeft jaarlijks een boekenbeurs plaats, die zeer nuttig werkt. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. IVaL OPENBARE HOOGERE BURGERSCHOLEN (GEMENGD).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1048