43 16 Klassevoogden. Leerlingen. Steuncursus. Huiswerk. Leer- en hulp middelen. Klasse-vertegen- woordiging. Lessen buiten den gewonen rooster. Vereenigingen van Er worden moeilijkheden, welke uit het huiswerkvraagstuk voortkomen, te beperken. De bibliotheken werden steeds uitgebreid; er werd een be vredigend gebruik van gemaakt- Zoowel voor de jeugdconcerten, als voor de tooneelvoorstel- lingen bestaat groote belangstelling. Door de leerlingen van de school aan de Waldeck-Pyrmont- kade werd een dankbaar gebruik gemaakt van de school- en werktuinen. Er werden vele schoolreisjes ondernomen en tentoonstellin gen bezocht onder leiding van een leeraar. Verscheidene leer lingen maakten van het Boekenfonds gebruik. Aan de school aan de Waldeck-Pyrmontkade werd met in gang van 1 September 1930 Dr. T. S. van der Bij benoemd tot tijdelijk leeraar. Met ingang van dienzelfden datum werd aan O. ten Have ontslag verleend. Het verzuim was over het algemeen gering. Aan enkele scholen bestaat de instelling van klasse-voogden, die meermalen een nuttige schakel vormen tusschen directeur en klasse. Vlijt, vorderingen en gedrag waren, op enkele uitzonderin gen na, gunstig te noemen. De gezondheidstoestand was goed, het verzuim over het al gemeen gering. De steuncursus voor Indische leerlingen werd bij Raadsbe sluit van 1 Juni 1931, bij wijze van proef, verlengd voor het schooljaar 1931/1932, op de wijze, als bij Raadsbesluit van 15 Sep tember 1930 was bepaald. De cursus werd in het schooljaar 1930/1931 door 29 leerlingen bezocht. Aan de scholen bestaan verschillende vereenigingen, die al- leerlingen. gemeene ontwikkeling en gezelligen omgang ten doel hebben en den band tusschen leeraren en leerlingen versterken. Aan de scholen, waar een klasse-vertegenwoordiging be staat, is men zeer tevreden over de resultaten. Aan de navolgende scholen werden lessen gegeven buiten den gewonen rooster: aan de H.B.S. 3e van-den-Boschstraat: lessen in Bijbelkennis; W.-Pyrmontkade: cursus eerste hulp bij on gelukken Vlierboomstraat: lessen in metaalbewerking en glasblazen; Raamstraat: lessen in machineschrijven. zooveel mogelijk maatregelen genomen om de VERSLAG VOORTGEZET ONDEKWIJS,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1049