104 Pulchri Studio. Die Haghe. Conservatorium. Koninklijke Schouwburg. Arti et Industriae. Vereeniging Museum voor Haagsche Kunst kring. te gaan met de organisatie van het Museum van Reproducties van Beeldhouwkunst. Het Museum Scheurleer, Carnegielaan 12 bruikleen der Academie van Beeldende Kunsten werd bezocht door 1 724 personen, waaronder 25 excursies. Verscheidene lezingen werden in het Museum gehouden. De Vereeniging „Oranje-Nassau Museum” telde op 1 Maart 1932 90 stichters, 117 begunstigers en 893 leden. Behalve door vele schenkingen werd de verzameling door aankoopen belang rijk verrijkt. Gedurende het jaar 1931 werd het Museum bezocht door 270 betalende en 387 niet-betalende bezoekers. In het Mu seum werd een tentoonstelling van oude afbeeldingen van het slot Dillenburg gehouden. De rekening der Vereeniging sloot met een batig saldo van f 944,73. Het aantal leden der Vereeniging tot het oprichten van een Museum voor Moderne Kunst daalde in 1931 eenigszins. Aan de Moderne Kunst. Gemeentelijke kunstverzameling is een 3-tal kunstwerken ten geschenke aangeboden. Het Schilderkundig Genootschap „Pulchri Studio” telde op 31 December 1931 378 leden. Behalve de bij reglement vastge stelde 3 tentoonstellingen van werken der leden had nog 1 bij zondere tentoonstelling van werk der leden plaats; bovendien werden in 1931 de zalen 5 maal afgestaan voor bijzondere ten toonstellingen. De exploitatie-rekening over 1931 sluit met een nadeelig saldo van f 163,19. Het aantal leden van den Haagschen Kunstkring bedroeg op 1 Augustus 234, w.o. 18 buitenleden en 6 eereleden. In het najaar werd het 40-jarig bestaan van de vereeniging herdacht. Het ledental der vereeniging „Die Haghe” bedroeg op 31 De cember 622. In 1931 werden 2 lezingen en 2 excursies gehouden. Gedurende het verslagjaar werd voor de leden der vereeni ging „Arti et Industriae” een aantal lezingen en voordrachten op het gebied der kunstnijverheid gehouden, terwijl eenige excursies gemaakt zijn. Blijkens de rekening hebben de ont vangsten bedragen f 956,94, de uitgaven f 887,02; batig saldo: f 69,92. Het totaal aantal voorstellingen in den Koninklijken Schouw burg bedroeg 365. Gedurende het jaar hadden 10 Gemeentelijke volksvoorstellingen plaats. Het bezoek aan de verschillende voorstellingen verminderde ten gevolge van de ongunstige econo mische toestanden belangrijk. Het verslag betreffende den Koninklijken Schouwburg is als bijlage 47 aan dit verslag toegevoegd. In het schooljaar 1931 bedroeg het aantal leerlingen van het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 104