43 17 Samenwerking met het gezin. N. B. De gegevens betreffende de afdeeling H.B.S. van het Ly ceum aan het Stokroosplein zijn verwerkt in het verslag van bedoeld Lyceum. De ligging van de beide gebouwen met betrekking tot het Gebouwen, straatrumoer en ten opzichte van de woonplaatsen der leerlin gen is over het algemeen gunstig. Aan de school aan het Bleijenburg werd aan Mejuffrouw M. Leerkrachten. L. Boccard met ingang van 1 September 1930 eervol ontslag verleend. Mej. J. E. Düllmann overleed op 16 Februari 1931; haar lessen werden verdeeld over Mej. A. E. Decor vet, Mej. W. E. Daubanton en Mej. Dr. B. H. Wind. Aan de school aan de Beeklaan werd Mej. W. E. Daubanton met ingang van 1 September 1930 herbenoemd. Het verzuim was, op enkele uitzonderingen na, normaal. Over het gedrag der leerlingen waren geen klachten; de Leerlingen, vorderingen waren wel eens onvoldoende, misschien ten gevolge van onvoldoende vlijt of onvoldoenden aanleg of te weinig rust in de gezinnen. Het niet-onderw'ijzend personeel verrichtte zijn taak tot volle Niet-onderwü- tevredenheid. zend personeel Aan de school aan de Stadhouderslaan werd den concierge W. M. Klaar ontslag verleend met ingang van 1 December 1930 wegens het bereiken van den 65-jarigen leeftijd; in zijn plaats werd J. G. Moraal benoemd. Op 3 Augustus 1930 overleed aan de school aan de Waldeck- Pyrmontkade de amanuensis J. A. Kuiper; hij had vanaf 17 Ja nuari ziekteverlof gehad. Met ingang van 15 Maart 1930 werd F. L. C. Laribij tot tijdelijk amanuensis benoemd. Aan de school aan de Vlierboomstraat werd met ingang van 3 November 1930 een jongmaatje-ambtenaar aangesteld. A. A. Slijkhuis werd met ingang van 1 Januari 1930 be noemd tot amanuensis aan de school aan den Nieuwe Duinweg. Het verzuim was gering. Aan twee scholen werd een ouderavond gehouden. De spreekuren van de leeraren bleken een uitstekend middel te zijn tot verhoogde samenwerking tusschen school en huis. Aan enkele scholen werd een boekenbeurs gehouden. Aan de school aan de Waldeck-Pyrmontkade hadden op 2, 3 Jubileum school en 4 Juli feestelijkheden plaats ter viering van het 25-jarig be staan der school, waarvan men het programma kan vinden in het Gedenkboek. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. IVaii. OPENBARE HOOGERE BURGERSCHOLEN VOOR MEISJES.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1050