43 18 Gebouwen. Leerkrachten. Vereenigingen van Onderwijs vraagstukken, methoden enz. Lessen buiten den gewonen rooster. Huiswerk. Leer- en hulp middelen. De moeilijkheden van het huiswerkvraagstuk worden zooveel mogelijk beperkt door doelmatige werkverdeeling en gelijkma- tige verdeeling van het proefwerk. Het gebruik der bibliotheken, het bezoeken der jeugdcon- certen en tooneelvoorstellingen en het verstrekken van boeken enz. uit het Boekenfonds gaven geen aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen. Het niet-onderwijzend personeel vervult zijn taak tot alge- Voor de ouderavonden was groote belangstelling. De leer krachten stellen zich te allen tijde beschikbaar voor besprekin gen met de ouders. De boekenbeurs werd druk bezocht. Niet-onderwjj- zend personeel, meene tevredenheid. Verzuim kwam niet voor. Samenwerking met het gezin. Het verzuim was vrij groot. De aan beide scholen bestaande leerlingenvereenigingen leerlingen, werken gunstig, evenals de klasse-vertegenwoordigingen. De proefneming met de zg. termijnindeeling werd aan de school aan het Bleijenburg, behalve voor de talen, voortgezet. Aan de school aan de Beeklaan werd de methode toegepast, dat de leerlingen zooveel mogelijk zelf de fouten der andere moeten vinden. Er werden lessen gegeven in Bijbelkennis, kinderverzorging en hygiëne en een cursus in eerste hulp bij ongelukken. De ligging der gebouwen ten opzichte van de woonplaatsen der leerlingen is gunstig, hoewel de Oostduinlaan voor velen nogal afgelegen ligt. Aan de school aan de Populierstraat heeft men veel last van straatrumoer. De school aan de Sweelinckstraat heeft gebrek aan rijwiel stalling. Aan de H.B.S. aan de Populierstraat werden met ingang van 1 September 1930 benoemd: Dr. H. Tierry en Dr. C. v. Dop. Ontslag werd verleend aan Mej. Dr. A. A. S. Wieten met ingang van 3 September 1930. Aan de H.B.S- aan de Oostduinlaan werden met ingang van 1 September 1930 benoemd: H. Beck, J. Daniels, F. Dirks, H. Duurkens, M. v. Steen, C. Kerremans en H. Minderop. Met in gang van dienzelfden datum werd ontslag verleend aan: L. J. de Beij, J. Albers en J. v. Rijckevorsel. Aan de H.B.S. aan de Sweelinckstraat werd ontslag verleend met ingang van 25 September 1930 aan W. de Baan en met in- VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. IVt. BIJZONDERE HOOGERE BURGERSCHOLEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1051