43 19 De gegevens betreffende de Hoogere Handelsschool zijn ver werkt in het verslag der Hoogere Burgerschool aan de Raam straat 28. De ligging der gebouwen ten opzichte van de woonplaatsen Gebouwen, der leerlingen is gunstig. Met betrekking tot het straatrumoer wordt opgemerkt, dat de ligging van de le Handelsdagschool goed is; de 2e Handelsdagschool heeft, niettegenstaande de dubbele ramen, veel last van de eenmanswagens der tram. In de periode van Augustus 1930 tot half Februari 1931 werd gang van 30 Juni 1931 aan N. Woestenburg. F. N. Klaassen over leed op 29 April 1931. Op enkele uitzonderingen na, was het verzuim over het al gemeen gering. Het algemeen oordeel over vlijt, vorderingen en gedrag der Leerlingen, leerlingen is bevredigend, vooral wat de hoogere klassen betreft. De gezondheidstoestand was goed, het verzuim matig. De vereenigingen van leerlingen werken gunstig; zij bevor- Vereenigingen deren de goede verstandhouding tusschen leeraren en leerlingen van leerlingen, en verhoogen de prettige samenwerking. Aan de H.B.S. aan de Oostduinlaan worden de leerlingen tot Onderwjjs- zelfstandig werken aangespoord door het gereedmaken van le- vraagstukken, zingen en voordrachten. In de 5e klasse wordt voor de Paasch- methoden enz. vacantie een tentamen af genomen. Het huiswerkvraagstuk blijft een probleem, waaraan zooveel Huiswerk, mogelijk wordt tegemoet gekomen door de indeeling der lessen, het verdeelen van proefwerk en het laten controleeren der klasseboekjes. Van de bibliotheken wordt een nuttig gebruik gemaakt. Voor Leer- en hulp- de jeugdconcerten bestaat aan enkele scholen veel belangstel- middelen, ling. Ook nu werden enkele schoolreisjes gemaakt ter bezichtiging van fabrieken e. d. Sommige leerlingen maakten gebruik van het Boekenfonds. Het algemeen oordeel over de wijze, waarop het niet-onder- Niet-onderwü- wijzend personeel zijn taak vervult, is gunstig. Verzuim kwam zend personeel, nagenoeg niet voor. Aan de scholen aan de Populierstraat en het Bezuidenhout Samenwerking werd één ouderavond gehouden, die druk bezocht was. De lee- met het gezin, raren zijn, na aanvrage, altijd voor de ouders te spreken. Aan enkele scholen werd een boekenbeurs gehouden. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Va. HANDELSONDERWIJS. Vb. HANDELSDAGSCHOLEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1052