43 20 Leerkrachten. Leerlingen. Huiswerk. ge- een Gebouwen. Leerkrachten. Leer- en hulp middelen. Onderwijs vraagstukken, methoden enz. Vereenigingen van De ligging der gebouwen ten opzichte van de woonplaatsen der leerlingen is gunstig. De scholen aan de Stadhouderslaan en de Vermeerstraat hebben veel hinder van het straatrumoer. Tijdelijk benoemd werd met ingang van 1 September 1930 G. Niet-onderwü- zend personeel, wijzend personeel zijn taak vervulde, is gunstig. Verzuim kwam bijna niet voor. Samenwerking Aan de 2e Handelsdagschool werden 2 ouderavonden met het gezin, houden. Van de spreekuren der leeraren wordt door de ouders ruim gebruik gemaakt. Aan de 2e Handelsdagschool wordt op den eersten dag der groote vacantie een boekenbeurs gehouden. de 2e Handelsdagschool op uitstekende wijze verbouwd, zoodat het gebouw thans aan alle redelijke eischen voldoet. Tijdens de verbouwing was de school gevestigd: Laan van Poot 355. Op 14 Februari 1931 werd het vernieuwde gebouw weer betrokken. De leeraren Balkenstein, Guyt en Kraayenbrink werden met ingang van 1 September 1930 weer voor den duur van den cursus benoemd. Het verzuim was in dezen cursus zeer gering, vergeleken bij vorige jaren. Vlijt, vorderingen en gedrag waren over het algemeen goed. Het verzuim was normaal. Aan beide scholen bestaan leerlingenvereenigingen, die de leerlingen, saamhoorigheid bevorderen, en een regeling betreffende klasse- vertegenwoordiging, die zeer goed voldoet. Aan de 2e Handelsdagschool werden de drie 7e lesuren op Maandag-, Woensdag- en Vrijdagmiddag als 5e lesuren overge- bracht naar Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagmorgen. Deze regeling voldoet goed. Door andere indeeling der uren, door doelmatige werkver- deeling en huiswerklooze lessen wordt getracht de moeilijk heden, verbonden aan het huiswerkvraagstuk, zooveel mogelijk te beperken. De bibliotheek wordt regelmatig aangevuld. De jeugdconcerten en tooneelvoorstellingen worden regel matig door de leerlingen der hoogste klassen bezocht. Enkele schoolreisjes werden gemaakt. Een groot aantal leerlingen maakte gebruik van het Boeken fonds. Het algemeen oordeel over de wijze, waarop het niet-onder- VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Vc. GEMEENTELIJKE HANDELSAVONDSCHOLEN. (HANDELSCÜRSUSSEN).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1053