43 21 J. Wiggers en met ingang van 1 December 1930 F. Pelder. Ont slag werd verleend aan: Mr. Dr. H. J. Zijlstra, O. ten Have, C. Jansen, H. J. F. A. Stomp en M. J. Inia allen met ingang van 1 September 1930. Het verzuim onder het onderwijzend personeel was over het algemeen gering. Vlijt en gedrag der leerlingen waren over het algemeen gun- Leerlingen, stig. De vorderingen van sommige leerlingen laten te wenschen over, vooral ten gevolge van veelvuldig verzuim en de moeilijke omstandigheden, waaronder zij het onderwijs moeten volgen. De gezondheidstoestand der leerlingen was over het alge meen goed. Het verzuim is in het algemeen te groot; op vele kantoren wordt aan het jonge personeel te weinig gelegenheid gegeven om de lessen regelmatig te volgen, vooral in December en Januari. Er kan slechts weinig huiswerk opgegeven worden. Huiswerk. Het algemeen oordeel over de wijze, waarop het niet-onder- Niet-onderwö- wijzend personeel zijn taak vervulde, is gunstig. Verzuim kwam z®nd personeel, nagenoeg niet voor. De ligging der gebouwen, zoowel ten opzichte van de woon- Gebouwen, plaatsen der leerlingen als van het straatrumoer, is over het algemeen gunstig. Benoemd werdenH. v. Oostrom (Beeklaan 445) met ingang Leerkrachten, van 1 September 1930; W. A. J. v. Meel (Laan 27) met ingang van 1 October 1930; K. J. Beekman (Laan 27) met ingang van 23 October 1930; Mr. H. T. A. Geise (Langnekstraat 101) met in gang van 1 Mei 1931 en A. W. H. M. Allard (Langnekstraat 101) met ingang van 15 Mei 1931. Ontslag werd verleend aan: J. Zwiep (Beeklaan 445) met in gang van 1 September 1930; J. M. A. Mols (Laan 27) met ingang 23 October 1930; Mr. A. B. van Hellemont (Langnekstraat 101) met ingang van 30 April 1931 en E. J. Pieters (Langnekstraat 101) met ingang van 15 Mei 1931. Het verzuim onder de leerkrachten was zeer gering. Vlijt, vorderingen en gedrag der leerlingen waren over het Leerlingen, algemeen goed. De gezondheidstoestand geeft geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. Het verzuim wordt nog steeds beïnvloed door overwerk op de kantoren. Over het algemeen is er geen klacht over het maken van Huiswerk, het huiswerk; dit wordt zooveel mogelijk beperkt in verband met de dagtaak der leerlingen. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Vd. BIJZONDERE HANDELSAVONDSCHOLEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1054