43 22 Gebouw. Leerkrachten. Leerlingen. Leer- en hulp middelen. Leer- en hulp middelen. Het bezoeken van tentoonstellingen, belangwekkend voor het handelsonderwijs, werd steeds aangemoedigd. Volgens schrijven van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kunnen aan de leerlingen der school aan de Laan boeken in bruikleen worden verstrekt op dezelfde voorwaarden als gelden voor de Rijks Hoogere Burgerscholen. De wijze, waarop het niet-onderwijzend personeel zijn taak Niet-onderwij zend personeel, behooren. Verzuim kwam niet Niet-onderwiJ- zend personeel, vervult, geeft alle reden tot tevredenheid. Verzuim kwam niet voor. De ligging van het gebouw is, zoowel ten opzichte van de woonplaatsen der leerlingen als van het straatrumoer, gunstig. De school is van 1 September 1930 af gevestigd in het voor het Lager Onderwijs buiten gebruik gestelde gebouw aan de Bleekerslaan 11. Dit gebouw zal eenige veranderingen onder gaan, ten einde het meer geschikt te maken voor Machine- schrijfschool; tijdens de daaraan verbonden werkzaamheden zal de school ondergebracht worden in het schoolgebouw voor lager onderwijs in de Korte Lombardstraat 7. De leerkrachten vervulden hun taak met toewijding. Op enkele uitzonderingen na, was het verzuim gering. De leeraren G. J. v.d. Pieterman en F. Evenblij werden met ingang van 1 October 1930 tijdelijk benoemd. Vlijt en gedrag geven zelden aanleiding tot aanmerkingen. De vorderingen loopen nog al uiteen en houden verband met opleiding en verstandelijke ontwikkeling. Het verzuim komt het minste voor bij de leerlingen, die nog schoolgaan. Nog steeds doet zich in sterke mate de behoefte gevoelen aan een wettelijke regeling, waarbij de patroons verplicht worden de jongelui voldoenden tijd te geven om de lessen te volgen. De ontvangen tijdschriften worden per jaargang ingebonden en worden nog vrij vaak geraadpleegd. De collectie „onderdeelen van machines en historische ma chines” werd weer eenigszins uitgebreid. Het niet-onderwijzend personeel verrichtte zijn taak naar voor. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. CENTRALE SCHOOL VOOR MACHINESCHRIJVEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1055