I 43 25 B. STATISTISCH GEDEELTE. (Staat A.) Percentages, berekend uit de staten, en enkele nadere gegevens, met aanteekeningen. Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Handelsdag scholen en -cursussen. Het statistisch gedeelte van dit verslag sluit in hoofdzaak aan bij dat van het verslag over het schooljaar 1929/1930. De afwijkingen houden grootendeels verband met wijzigin gen, welke in de door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de verzameling der gegevens gebruikte vragenlijsten wer den aangebracht, waardoor o. m. eenige gegevens niet meer beschikbaar kwamen. Ter bezuiniging zijn voorts eenige tabellen bekort en is de staat betreffende de bij de Centrale School voor Machine- schrijven gebruikte machines vervallen. Omtrent de leerlingen van buiten de Gemeente worden thans uitsluitend in het tekstgedeelte mededeelingen aangetroffen. Het in vorige jaren waargenomen verschijnsel, toeneming van het aantal leerlingen der Bijzondere Gymnasia en Hoogere Burgerscholen en vermindering of zeer geringe toeneming van het aantal leerlingen der openbare inrichtingen mede van dat der Handelsdagscholen deed zich ook ditmaal voor. Op 15 September 1931 telde het openbaar gymnasiaal onder wijs 632 leerlingen, het bijzondere 660; de Openbare Hoogere Burgerscholen telden 2362 leterlingen tegenover de Bijzondere 1600. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. 100 105,2 99,8 101,2 95,9 93,8 Te zamen 100 101,1 99,4 105,3 110,- 105,7 0 Gymnasiale afdeelingen der Lycea inbegrepen. Openbare Gymnasia Bijzondere Gymnasia Openbare H.B.S. Bijzondere H.B.S. Openbare Handelsdag- scholen 100 100 98,2 116,8 94,2 3) 130,4 3) 1931. 82,3 153,4 100,6 137,5 94,9 3) 123,- 3) 99,9 110,- 1930. 86,5 148,7 97,6 124,- 102,- 129,3 1929. 89,7 147,- 97,5 119,8 1926. 100 100 100 100 Gem. H»ndelscursussen 2) Bijzondere 2) 2) s) Toestand resp. 1 October en 31 December. Indexcijfers van het aantal leerlingen op 15 September 1926 t./m. 1931. 1927. 97,5 107,- 97,9 99,3 (15 September 1926 —100.) 1928. 94,9 139,9 97,5 102,4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1058