J I 43 s f 26 De van jaar tot jaar waargenomen toeneming van het aan tal leerlingen der Bijzondere Handelscursussen heeft in 1931 plaats gemaakt voor eenige vermindering. 14 Behoudens enkele uitzonderingen kan voor beide jaren wor den vastgesteld, dat de bezetting bij alle richtingen van onder wijs afneemt van de lagere naar de hoogere klassen. De gemid- Een overzicht van het gemiddeld aantal leerlingen in de ver schillende klassen naar den toestand op 15 September 1930 en 1931 volgt hieronder. I j t Alle jaren is (de Openbare Handelsdagscholen buiten reke ning latend) voor de verschillende soorten van dagonderwijs het aantal meisjes bij het openbare onderwijs naar verhouding grooter dan bij het bijzondere; vooral bij de Gymnasia zijn de verschillen belangrijk. Bij de Handelscursussen was daaren tegen het percentage der meisjes bij de bijzondere steeds grooter dan bij de openbare. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. 38,8 37,9 61,2 62,1 63,1 36,9 37,4 62,6 62,6 37,4 64,2 351 71,2 28,8 71,2 28,8 30,4 68,7 69,7 30,3 69,6 31,3 68,9 311 73,4 26,6 69,4 30,6 69,1 30,9 69,3 30,7 31,9 68,1 68,4 311 61,-2) 39,-2) 60,22) 3S 71,4 28,6 69,- 31,- 33,5 62,6 37,4 66,5 66,5 33,5 38,6 39,1 64,7 61,4 60,9 Klasse. 1930 1931 1930 1931 1930 1931 1931 21,5 22,- 21,8 19,8 18,7 14,4 17,2 13,7 16,9 1930 23,5 23,5 21,- 17,4 J. 53,6 85,9 J. 55,1 90,6 J. 54,8 89,- J. 54,9 88,9 J. 54.- 86,2 25,7 21,3 22,4 18,- 23,5 22,3 21,1 20,- 16,- 20,6 li 1! 22,6 19,8 20,4 16,3 14,1 15,3 17,8 21,7 22,7 23,4 22,2 22,- 19,5 16,6 20,8 I. II. III. IV. V. VI. s t Openbare Gymnasia. Bijzondere Gymnasia. Openbare Handelsdag- scholen. 15 Sept 1930. M. 45.1 11,1 15 Sept. 1928. M. 44,9 9,4 15 Sept. 1927. M. 46,- 13,8 15 Sept. 1929. M. 45,2 15 Sept. 1®| J. 54,9 88,6 21,- 18,8 20,5 16,6 18,3 13,7 Alle klassen te zamen 18,1 1930 1! 22,6 !i 21,1 20,4 a 17,8 11 17,2 14,1 19,6 Openbare Gymnasia Bijzondere Openbare Hoogere Burgerscholen Bijzondere Hoogere Burgerscholen Openbare Handels- dagscholen Gemeentelijke Handels cursussen Bijzondere Handels cursussen 1) Toestand 1 October. ,|i 51 I li" Aantal jongens en meisjes in pCt. van het totaal aantal leerlingen. 15 Sept. 1926. M. 46,4 14,1 20,8 19,6 18,2 16,3 17,7 16,- 18,1 1) Niet berekend wegens te kleine aantallen. 35,3 5) Toestand 31 December. 15 September 1930 1931 23,4 22,5 21,2 20,5 20.6 20,6 17,2 17,3 15,- 11,5 20.7 20,9 Gemiddeld aantal leerlingen in de verschillende klassen. Openbare Bijzondere H. B. S. H. B. 8. 59,—z) 41,-2) 58,52) 41B Alle BH richting?*.^ te zan^B^I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1059