105 Het Koninklijk Instituut van ber 20 eere-leden, 2 854 gewone leden en 433 buitengewone leden, totaal 3 307 leden. Gedurende het verslagjaar werden wederom op vergaderingen van het Instituut eenige lezingen gehouden. De Afdeelingsvergaderingen waren gewijd aan onderwerpen op het speciaal gebied der Afdeelingen. Het Instituut was op tal van binnen- en buitenlandsche congressen en bijeenkomsten ver tegenwoordigd. Op 1 November 1931 telde het Letterkundig Genootschap Oefening Kweekt „Oefening Kweekt Kennis” 64 leden en 48 buitengewone leden. Kennis. Er weden 10 bijeenkomsten gehouden. De ontvangsten bedroegen f 1.491,95, de uitgaven f 1.045,75; batig saldo: f 446,20. Het ledental van de Vereeniging „Koninklijk Zoölogisch- Kon. Zoöl. Botan. Botanisch Genootschap” bedroeg ultimo December 3 305. Ge- Genootschap. Koninklijk Conservatorium voor Muziek 240, nl. 122 vrouwelijke en 118 mannelijke. Aan 24 leerlingen werd kosteloos onderwijs •gegeven. Behalve de Directeur waren 39 leerkrachten aan de school verbonden. Van de 46 leerlingen, die aan het eindexamen deelnamen, slaagden er 37. De ontvangsten hebben bedragen f 155.523,283, de uitgaven f 152.667,36; batig saldo: f 2.855,925. Gedurende het seizoen 1930/’31 gaf de afdeeling ’s-Gravenhage Maatschappij der Maatschappij tot bevordering der Toonkunst 2 concerten, Toonkunst, terwijl medewerking werd verleend bij een uitvoering door het Genootschap „Concert Diligentia”. Het ledental bedroeg 517, het aantal werkende leden 227. De rekening sloot met een nadeelig saldo van f 3.065,85, hetwelk bijna geheel wordt opgeheven door het subsidie der Gemeente. Het aantal leden der Koninklijke Nationale Zangschool be- Koninklijke droeg op het eind van het jaar 141, het aantal donateurs 65. Nationale Er werden 2 zanguitvoeringen te ’s-Gravenhage gegeven, terwijl Zangschool, tweemaal medewerking werd verleend aan zanguitvoeringen. Het ledental der afdeeling ’s-Gravenhage en omstreken van Volkszang. de Aederlandsche Vereeniging voor den Volkszang bedroeg aan het einde van het verslagjaar 1931/’32 401. Onder leiding van Arnold Spoel werden 5 groote zangavonden en onder leiding van Mevr. RieszKlikée 2 zanguitvoeringen in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen gegeven. Aan verpleegden van verschillende inrichtingen werd kosteloos toegang verleend. De N ederlandsche R.-K. Volkszangvereeniging, afd. ’s-Gra venhage, gaf gedurende het jaar 1931 2 zangavonden, terwijl voor leerlingen van de R.-K. lagere scholen een zangwedstrijd werd gehouden. Het ledental van het Nederlandsch Centraal Filmarchief ver- Nederlandsch minderde eenigermate. Het aantal films steeg tot 1031. Centraal Film archief. Ingenieurs telde op 31 Decem- Koninklijk Insti tuut van Inge nieurs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 105