43 27 Bij de Bijzondere Gymnasia is dus naar verhouding het aan tal klassen met een leerlingenaantal kleiner dan 15 in beide jaren belangrijk grooter dan bij de Openbare; hetzelfde geldt in nog sterkere mate voor de Hoogere Burgerscholen, waarbij echter dient te worden aangeteekend, dat het aantal klassen met 26 t./m. 30 leerlingen bij de Openbare Hoogere Burgerscholen gering is in verhouding tot het overeenkomstige aantal bij de Bijzondere. delde bezetting van alle klassen te zamen is bij de Gymnasia (zoowel Openbare als Bijzondere) kleiner dan bij de overige richtingen van onderwijs. Het grootst is deze klassebezetting bij de Openbare Handelsdagscholen; die van de Openbare en Bijzondere Hoogere Burgerscholen liggen zeer dicht bij elkaar. De verminderde bezetting in de hoogere klassen is niet zoo zeer een gevolg van de splitsingen in afdeelingen na het tweede leerjaar als wel vooral van de afneming van de schoolbevolking. Voor de jaren 1930 en 1931 zijn de volgende cijfers bijeengebracht voor de eerste vier leerjaren (voor het 5de en 6de leerjaar is zuivere vergelijking niet mogelijk). Hieronder volgt voor de jaren 1930 en 1931 een verdeeling van de klassen, in pCt. van het totaal aantal, naar de bezetting bij het begin van het schooljaar. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. 15 1931. s 3,4 Bijzondere 13,6 1930/1931 1931/1932 1930/1931 1931/1932 1930/1931 1931/1932 1,2 1,1 8,- 8,- 1,7 3,3 7,2 6,8 20,- 24,- 13,8 21,4 10,9 15,7 4,3 4,5 30,1 24,7 29,4 24,8 26,1 27,3 27,6 28,6 20,- 36,- 52,9 56,2 34,9 31,5 69,6 54,6 15,7 20,2 2e klasse. 1 244 1 203 12,6 11,6 3,4 4,1 3e klasse. 1 105 1 191 55,2 50,- 52,- 32,- 15 15 1930. 1931. 15 September 1930. n Openbare Hoogere Burgerscholen Bijzondere Hoogere Burgerscholen Openbare Handels- dagscholen Aantal klassen in pCt. van het totaal met 1 t./m. 5 6 t./m. 10 11 L m. 151 16 t./m. 20 21 t./m. 25 1 26 t./m.30 leerlingen. 1930/1931 1931/1932 Aantal leerlingen bij alle richtingen te zamen. 4e klasse. 936 1 005 Openbare Gymnasia 1930/1931 1931/1932 n r> Ie klasse. 1 316 1 374 Verhoudingscjjfers. (Aantal leerlingen in de le klasse 100.) 100 94,5 84,- 71,1 100 87,6 86,7 73,1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1060