43 I M- I 32 Wat de jongens betreft blijkt voor den cursus 1931/1932, dat, gerekend voor alle richtingen te zamen, een belangrijk kleiner deel dan voor den cursus 1930/1931 afkomstig was uit de 6e klasse der scholen voor gewoon lager onderwijs, terwijl daaren tegen het percentage voor de jongens uit de 7e klasse belangrijk steeg. Bij de meisjes deed zich, voor zoover het percentage afkomstig uit de 6e klasse aangaat, zij het ook in mindere mate een tegengestelde beweging voor, waarnaast het percentage afkomstig uit de 7e klasse eveneens hooger werd. Naar verhouding gering blijft het aantal jongens en meisjes afkomstig uit de le klasse der scholen voor uitgebreid lager onderwijs. Uit den volgenden staat blijkt ten aanzien van de leerlingen, voor wie de cursus 1930/1931 resp. 1931/1932 de eerste bij het gym nasiaal of het middelbaar onderwijs was, hoeveel daarvan ken nis van het Fransch hadden. 4 (4,6)| (5,-) I J- I I 0,1 I 6,9 I 6,2 VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Herkomst dezer leerlingen. Scholen voor i H,;.,- 6e klasse. 7e klasse. 2e klasse. J. J. J. J. M. M. M. Openbare Gymnasia 37 36 20 83 Bijzondere r> 305 135 63 151 65 231 113 70 36 125 86 40 15 38 21 2 764 336 334 6 175 361 137 52 21 2 1 10 Alle richtingen te zamen 1930/1931. 1931/1932. Openbare Handels- dagscholen Bijzondere Hoogere Burgerscholen Openbare Hoogere Burgerscholen 100 100 100 50,8 100 43,7 35 (40,7) (37,5) (44,2) (52,5) 83 (36,-) (61,9) (54,1) (31,9) 137 (44,9) (46,7) (49,5) (48,1) 9 (10,5) 15 (6,5) 13 (4,3) 6 (5,3) 2 (5.-) 2 (5,4) 4 1 (1,2) 1 (0,4) 1 (0,3) 0,3 0,9 I 2,6 1,3 i 0,6 0,8 4 (1,7) 7 (5,2) 3 (1-) uitgebreid lager onderwijs. Ie klasse. 3 (5,1) 12 (14,5) (36,4) 3 (1,3) 12 - 1(61,-) (62,2) (33,9) (32,4) 11 43 4 27 3 (51,8) (36,4) (32,5) (27,2) gewoon lager onderwijs I 8e klasse. I 51,- 38,4 I 37,4 52,1 47,2 I 40,8 "AantalTéer-’ lingen, voor wie de cursus I 1931/1932 de I eerste by het gymnasiaal of het middelbaar onderwijs was. 59 i Percentages voor alle richtingen te zamen. M. J. M. J. 23 0,3 I 0,3 7,6 I 9,4 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1065