43 33 Het algemeen percentage vertoont over de jaren 1926/1927 t./m. 1929/1930 voortdurend een stijging; daarna is evenwel eenige teruggang waarneembaar. De percentages voor de Bijzondere Gymnasia en Hoogere Burgerscholen zijn steeds belangrijk boven het gemiddelde. Van de jongens had dus onderscheidenlijk 93,8 en 93,7 pCt. en van de meisjes 92,3 en 93,6 pCt. kennis van het Fransch; de percentages voor de verschillende richtingen van onderwijs liggen dicht bij deze gemiddelden. Uitzondering daarop maken die voor de Openbare Handelsdagscholen: voor de jongens is het percentage onderscheidenlijk 73,9 en 74,4 en voor de meisjes 75,8 en 77,5. Aangezien de kaarten van de buitenleerlingen niet vermel den, uit welke gemeente dezen afkomstig zijn, moet te hunnen aanzien volstaan worden met het volgende vergelijkende over zicht. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. 313 314 339 336 618 716 659 764 Te zamen Geen opgaven. 2) Tusschen haakjes het aantal inrichtingen, waarop de gegevens betrekking hebben. 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1931/1932 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1931/1932 7,9 8,8 8,5 9,5 9,- 9,2 Bijzondere Gymnasia. 6,9 6,1 6,- 5,5 6,- 5,9 Aantal hiervan, dat kennis van het Fransch had. Openbare Handels- dagscholen. 3,3 3,9 2,9 2,1 2,2 2,1 367 399 420 517 520 510 8,2 8,4 8,9 9,5 9,3 8,9 17 21 15 11 11 10 b. 50 82 295 225 64 b. 37 11 128 107 31 12,2 26,7 27,8 17,5 Openbare H. B. S. Absoluut. 130 (4) 177 (5) 158 (5) 203 (6) 193 (7) 225 (7) Bijzondere H. B. S. 2) b. 37 11 135 113 40 170 147 145 132 144 147 50 54 51 54 49 48 a. 38 64 249 220 88 M. a. 41 9 147 91 25 j. a. 36 64 237 216 65 Aantal leerlingen, voor wie de cursus 1930/31 (ai of 1931/32 (b) ^4" ^^***^,4-^* V'i-i 1', <-.4 hot m.o. was. M. a. 44 9 157 96 33 Aantal leerlingen van buiten de Gemeente absoluut en in pCt. van het totaal aantal, naar den toestand by den aanvang van den cursus. Openb. Gymnasia. Openbare Gymnasia Bijzondere Openbare Hoogere Burgerscholen Bijzondere Openbare Handelsdagscholen Alle richtingen te zamen 51 117 123 80 In pCt. van het totaal aantal leerlingen. 15,5 15,2 13,9 13,5 11,6 12,5 de eerste by het gymn. of J. b. 59 83 305 231 86

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1066