43 36 Zoowel bij de Gemeentelijke als bij de Bijzondere cursussen is dus het aantal cursisten in pCt. van het totaal aantal het ge ringst bij het vak Staatsinrichting; het grootst aantal leer lingen volgde bij de Gemeentelijke inrichtingen de vakken Nederlandsche taal en Handelscorrespondentie, vervolgens Boek houden en Handelsrekenen en Engelsche taal en Handelscorres pondentie. Bij de Bijzondere cursussen zijn de percentages voor deze vakken eveneens belangrijk hooger dan die voor de andere vakken; het grootst aantal cursisten volgt de vakken Engelsche taal en Handelscorrespondentie en vervolgens Boekhouden en Handelsrekenen en Nederlandsche taal en Handelscorrespon dentie. Opmerkelijk is voor beide soorten van cursussen, dat naar verhouding steeds een belangrijk grooter aantal vrouwen dan mannen het vak stenografie volgt; ook is het aantal vrouwen, dat de lessen voor moderne talen volgt, vrijwel steeds naar ver houding grooter dan het aantal mannen. Het aantal leerlingen, dat een vak voor de tweede maal volgde in pCt. van het totaal, is in het algemeen, zoowel voor de openbare als voor de Bijzondere cursussen, grooter voor de jongens dan voor de meisjes. Voor boekhouden en handels rekenen, alsmede voor de moderne talen zijn de percentages doorgaans hooger dan voor de andere vakken. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Tijdstip. Vr. Algemeene Handelskennis Nederl. taal en Handelscorr Fransche taal enz. Duitsche taal enz. Engelsche taal enz. Boekh. en Handelsrekenen Handelsaardrijk «kunde. Staatsinrichting 3,8 Stenografie 3,6 1,1 8,- 7,3 8,2 6,3 6,6 4,9 7,7 5,6 8,- 4,7 8,3 4,8 6,2 6,9 8,9 13,7 8,9 6,6 5,9 8,3 8,9 9,3 8,8 7,9 10,3 8,1 14,7 8,7 15,3 8,6 6,- 5,4 1,4 11,5 9,8 6,- 8,7 10,8 11,7 13,5 11,6 14,- 8,5 9,- 12,- 13,4 13,3 14,4 6,8 3,6 10,- 10,7 11,7 16,6 2,7 1,1 5,1 4,6 9,3 1,5 13.- 5,7 17,2 5,5 12,9 5,6 Aantal leerlingen der Handelscur- sussen voor de tweede maal een vak volgend (alle leerjaren te zamen) in pCt. van het totaal. Gemeentelijke cursussen. M. Bijzondere cursussen. M. I Vr. 1 Oct. gem. 1926/1930 1931 gem. 1926/1930 1931 gem. 1926/1930 1931 gem. 1926/1930 1931 gem. 1926/1930 1931 gem. 1926/1930 1931 gem. 1926/1930 1931 gem. 1926/1930 1931 gem. 1926/1930 1931

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1069