106 Jeugdwerk. durende het verslagjaar werd de tuin bezocht door 189 033 beta lende bezoekers. De dierenverzameling werd wederom door een aantal schenkingen uitgebreid. De groote zaal werd 246, de tuin zalen werden 429 maal verhuurd; bovendien hadden 8 tentoon stellingen in de zalen plaats. Het voorjaarsfeest werd bezocht door 67 336 betalende bezoekers; het leverde een voordeelig saldo op van f 36.217,45. De ontvangsten van de Vereeniging bedroegen f 284.165,90, de uitgaven f 238.590,82; batig saldo: f 45.575,08. De Jeugdleeszaal van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek in de Nieuwe Schoolstraat werd bezocht door 2 246 kinderen; die in de Paets-van-Troostwijkstraat door 2 983 meisjes en 5 458 jongens, totaal 8 441 kinderen, terwijl 15194 boeken werden uit geleend. Aan de leeszaal in de Paets-van-Troostwijkstraat wer den leesclubs voor jongens en meisjes tusschen 13 en 15 jaar en voor jongelui van 1821 jaar georganiseerd en werd een ten toonstelling van kinder- en prentenboeken gehouden. Bij de Kinderleeszaal en Bibliotheek, Colenzostraat 4, waren in Februari 1932 522 kinderen als lid ingeschreven. In 1931 wer den 20 691 boeken uitgeleend; het aantal bezoekers der leeszaal bedroeg 9 016 (6 727 jongens en 2 289 meisjes). Gedurende twee dagen werd naar aanleiding van den gehouden „Dierendag” een tentoonstelling, betrekking hebbende op het dierenleven en de dierenbescherming, gehouden. De ontvangsten dezer instelling bedroegen f 2.974,96, de uit gaven f 2.982,17; nadeelig saldo: f 7,21. Uit de bibliotheek van de ’s-Gravenhaagsche Toynbee-veree- niging „Ons Huis” werden aan kinderen 3 397 boeken uitgeleend. Het aantal deelnemers van de kinderclubs der Vereeniging be droeg 229, dat der clubs voor de rijpere jeugd 108. Haagsche Bond „Vacantiebezigheid voor schoolkinderen”. Gedurende den zomer namen gemiddeld per dag 3 625 kinderen deel aan de uitstapjes; het winterwerk verschafte aan een paar honderd kinderen bezigheid in de vaeanties. De kraampjesdag was wederom een succes. De ontvangsten bedroegen f 14.382,60®, de uitgaven f 15.996,17®; nadeelig saldo: f 1.613,57. Kommissie voor het 's-Gravenhaags Vakantiekinderfeest. Aan een zomeruitstapje van 3 dagen namen 900 kinderen uit de hoogste klassen van 31 scholen deel. Bovendien werd voor 3 000 kinderen een zomerfeest georganiseerd in Heemstede; 150 Israë- lietische kinderen hadden een afzonderlijk feest in Driebergen. Aan 70 gebrekkige of ziekelijke kinderen werd een feestdag in Meyendel bezorgd. De ontvangsten bedroegen f 19.539,72, de uitgaven f 19.419,44; batig saldo: f 120,28.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 106