43 42 !.- De invulling van den desbetreffenden staat bleek voor het meerendeel der inrichtingen in verband met het ontbreken van gegevens, doch vooral doordat niet gedurende den geheelen leertijd aan dezelfde soort van inrichting onderwijs werd ge noten, niet geheel volledig te kunnen geschieden. Ten aanzien van vorenstaande percentages zal daarmede rekening zijn te houden. Gerekend over de laatste 5 schooljaren (de Bijzondere Gym nasia wegens te kleine aantallen buiten rekening latend) blijkt voor de Openbare Gymnasia, Hoogere Burgerscholen en Han delsdagscholen en eveneens voor de Bijzondere Hoogere Burger scholen het aantal meisjes, dat het einddiploma behaalde in den minimum-leertijd naar verhouding grooter te zijn dan dat der jongens. Het grootst is het verschil voor de Openbare Hoogere Burgerscholen. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. (Staat V.) Schooljaar. Openbare Gymnasia. Bijzondere Gymnasia Openbare H.B.S.2) Bijzondere H.B.S. Openb. Handelsdagscholen. 4.5 Minimum leeftijd. Minimum leeftijd - f meer jaren. Minimum leeftijd. 4.6 3,- 19,1 13,8 26,1 31,8 40,- 51,9 13.! 8.: is; 1.1 72,4 65,2 54,5 52,- 40,7 42.9 71,2 73,9 54,4 58,5 58,6 60,6 66,7 58,3 64,1 64,7 84,6 68,2 71,4 75,- 76,5 IJ 10. ! 11. : 91 9.1 5.i 2,9 5J 5.- 5.! 50,- 27,8 23,4 35,5 29,8 32,2 30,3 33,3 36,1 33,3 29,4 15,4 27,3 28,6 20,- 17,6 32,4 50,- 39,- 34,6 30,2 25,- 33,3 24,1 36,6 35,- 37,4 32,5 40,9 23,4 36,9 30,3 27,- 35,6 5,3 7,1 31,8 34,3 29,8 52,9 46,2 53,7 61,5 60,5 55,- 63,7 70,4 57,7 52,9 49,- 44,6 35,1 66. - 60,2 58,6 67, - 43,6 94,7 92,9 63,6 62,7 51,1 14,7 3,8 7,3 3,9 9,3 20,- 3,- 5,5 5,7 12,1 13,6 22,9 24,- 10,6 2,9 11,1 6,- 20,8 M”..s leeq 2 ofi ,:b Aantal geslaagden voor het eindexamen, verdeeld naar den due van den leertijd, in pCt. van het totaal aantal. Jongens. Minimum- uïiï. Meisjes. Minimum- leertijd 1 jaar. 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1926/1927 1927 1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1) Niet berekend wegens te kleine aantallen, Tot en met 1929/1980 zonder no. VII.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1075