43 44 Gemeentelijke Centrale School voor Machineschrijven. (Staat I.) Ten aanzien van deze cijfers dient te worden opgemerkt, dat tot en met 1929/1930 in de aantallen van de Openbare Hoogere Burgerscholen begrepen zijn die voor de gymnasiale afdeeling van het Gemeentelijk Lyceum en in de aantallen van de Bijzon dere Hoogere Burgerscholen die van het R.-K. Lyceum voor meisjes alsmede, voor zoover opgaven werden verstrekt, die van het Nederlandsch Lyceum. In verband met gebleken onvolledigheid der gegevens worden nopens het aantal leerlingen, dat was vrijgesteld van het onder wijs in de lichamelijke oefening, geen cijfers verstrekt. 2) 14,1 (44,4) 31,8 2) 2) 2) 46,3 (14,1) Het aantal leerlingen is dus, na gedurende de laatste jaren zeer sterk te zijn toegenomen, in 1930/1931 eenigermate gedaald. Bij de Gemeentelijke cursussen zijn de percentages der ge slaagden, gerekend voor alle vakken te zamen, voor de mannen steeds hooger dan voor de vrouwen; bij de Bijzondere cursussen is voor drie van de vijf jaren het omgekeerde het geval. (Staat VI.) VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Hoogeschool. Handels*, kantoor- of winkelbediende. 84,3 89,3 ói; 2,- 1,6 82,5 82,5 Aantal leerlingen bij den aanvang der cursussen. Openb. Gymnasia Bijz. Gymnasia Openbare H.B.S. Bijzondere H.B.S. Openbare Handels- dagscholen. 83,1 80,3 42,4 (18,8) 37,8 100,- 101,4 124,1 139,6 132,4 12,8 (47,1) 18,5 17,1 (48,8) 18,1 IndexciJfeis (1926/1927 100). 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 71.4 45,4 (14,4) 30,7 22,9 (39,4) 10,3 55,1 55,9 1; f' ■’t 63,5 82,9 46,2 (9,2) 47,2 Aantal geslaagden voor het eindexamen, in pCt. van het totaal aantal, met bestemming: 1) Tusschen haakjes de percentages voor No. VII. 2) Geen opgaven. 192WZL 1927/*28. 1928/*». 1929/’3O. 1930/’31. 63,5 85,7 38,5 (11,3) 46,4 1926/’27. 1927/’28. 1928/’29. 1929/’3O. Bffl 9,6 -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1077