43 45 Opmerkelijk is, dat bij de dagcursussen voor machineschrij - ven en bij de praktijkcursussen gedurende bovenvermelde jaren het percentage der vrouwelijke leerlingen, dat een diploma behaalde, steeds grooter was dan dat der mannelijke, terwijl bij de avondcursussen voor machineschrijven behalve voor de jaren 1929/1930 en 1930/1931 het omgekeerde valt waar te nemen. Het percentage voor de vrouwelijke cursisten is tot 1929 sterk gestegen, in 1930 en 1931 daarentegen wat afgenomen. Voor de jaren 1929 en 1930 overtreft het dat der mannelijke cursisten. Het aantal vrouwelijke leerlingen, dat geenerlei onderwijs meer geniet, blijkt naar verhouding steeds grooter te zijn dan het aantal mannelijke; daartegenover is naar verhouding het aantal mannelijke leerlingen, dat nog dagonderwijs geniet, steeds het grootst. (Staat III.) Alle jaren was het percentage mannelijke cursisten van 18 jaar en ouder dus relatief hooger dan dat der vrouwelijke. (Staat IIA.) Aantal leerlingen, in pCt. van het totaal aantal, dat VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929 1930 1930/1931 Vr. 19,4 10,5 22,- 26,9 27,5 24,8 Vr. 32,7 40,1 46,6 54,4 50,8 49,5 Vr. 71,4 64,1 54,3 80,4 68,- Totaal. b. 26,6 26,4 22,2 21,6 12,9 Vr. 91,7 88,9 96,6 88,6 84,1 a. 26,2 29,6 22,2 36,5 44,9 a. 29,1 32,6 28,1 43,1 45,8 43,6 35,1 39,- 28,- 38,4 44,3 41,- 49,7 35,3 41,3 aantal, dat examen deed. - J ven. Avondcursus. M. 86,7 65,1 71,2 77,4 56,8 Aantal leerlingen, dat een diploma behaalde, in pCt. van het ftau ttu, u‘ Machineschrij Dagcursus. M. 57,1 44,1 60,9 60,9 54,3 Aantal cursisten van 18 jaar en ouder van alle cursussen te zamen, in pCt. van het totaal aantal. M. 28,6 17,- 25,1 30,8 34,1 30,8 Praktijkcursus. M. 90,6 75,- 75,8 82,1 80,- _cv<iii l<ai icoiiiiigcii, ui vi a. nog dagonderwijs geniet. Vr. 68,6 48,9 65,4 69,2 62,9 Aantal mannelijke en vrouwelijke cursisten in pCt. van het totaal aantal. Cursussen aangevangen in M. 1926 67,3 1927 59,9 1928 53,4 1929 45,6 1930 49,2 1931 50,5 n. 1926/1927 30,7 1927/1928 34,8 1928/1929 33,9 1929/1930 50,- 1930/1931 46,7 Cursussen aangevangen in 1926 1927 1928 1929 1930 1931 b. avondonderwtjsugeniet. c. geen onderwijs meer geniet. M. 6. 25,7 30,1 27,1 22,- 14,9 Vr. b. c. 28,7 45,7 21,2 49,2 17.1 60,7 21.2 42,3 11,- 44,1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1078