107 Vereeniging tot het houden van St. Nicolaasfeestjes op de Haagsche scholen. Het aantal bij de Vereeniging aangesloten scholen bedroeg 193; het aantal kinderen, dat aan de feestjes deelnam, was 33 341. De ontvangsten bedroegen f 15.413,27, de uitgaven f 14.694,49; batig saldo: f 718,78. De Stichting „Haagsche Sport- en Speelterreinen” beheerde Beoefening van voor de Gemeente op 31 December 1931 9 sportterreinen, 8 speel- sport, terreinen en 3 speeltuinen. Aan 57 vereenigingen werden in het verslagjaar een of meer velden verhuurd. Het verslag van de Stichting is als bijlage 48 aan dit verslag toegevoegd. De Vereeniging „Zuider sportpark” verhuurde in 1931 haar speelvelden aan 7 vereenigingen. Met ingang van 1 Januari 1932 is de Vereeniging opgeheven en heeft de Stichting „Haagsche Sport- en Speelterreinen” de exploitatie van het Zuidersportpark overgenomen. Het verslag van de Vereeniging over 1931 is als bijlage 49 aan dit verslag toegevoegd. 's-Gravenhaagsche Turnbond. De Bond gaf in 1931 1 groote uitvoering op Houtrust en 2 uitvoeringen in den Dierentuin. Bovendien vond in de zweminrichting in het Zuiderpark een zwemwedstrijd plaats. Voorts werden vaardigheidsproeven ge houden voor kinderen. Het aantal aangesloten vereenigingen bedroeg 15, het ledental op het eind van het jaar 3 008. In 1931 werd het 25-jarig bestaan van den Bond herdacht. Het aantal leden der Vereeniging „Haagsche Ijsclub” be droeg op 1 October 1931 4 503. De baan kon gedurende het ver slagjaar 1930/’31 evenals in het vorige jaar slechts één dag en alleen voor kinderen open worden gesteld. De ontvangsten be droegen f 39.457,25, de uitgaven f 20.885,63; batig saldo: f 18.571,62. Het aantal leden van den Zuid-Hollandschen Ijsbond, afd. ’s-Gravenhage bedroeg 404. In het verslagjaar zijn de banen niet geopend geweest. Haagsch Comité voor Volksfeesten. Aangezien de verjaardag Volksfeesten, van Z. K. H. Prins Hendrik op Zondag viel, had de feestviering Maandag 20 April plaats. In de Groote Kerk, Nieuwe Kerk, Re- gentessekerk, Julianakerk en Nieuwe Badkapel te Scheveningen werden feestconcerten gegeven. Met het oog op het groot aantal begunstigers werd besloten, de tooneelvoorstelling, welke ter gelegenheid van den verjaar dag van H. K. H. Prinses Juliana zou worden gegeven, drie maal te doen plaats vinden en wel op 29 April, 1 en 4 Mei. Door de Vereenigde Tooneelvereenigingen A.D.O. en D.V.S. werden opvoeringen gegeven van „Arbeid Adelt”. Op 30 April werd des avonds in het Malieveld een groot vuur werk ontstoken, dat door H. K. H. Prinses Juliana en Z. K. H. den Prins werd bijgewoond. De verjaardag van H. M. de Koningin-Moeder, die op Zon-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 107