108 Monumenten zorg. Zorg voor stads schoon. dag viel, werd Zaterdag 1 Augustus gevierd met een groot kin derfeest in den Hertenkamp. Bij de herdenking van den geboortedag van H. M. de Koningin vonden op verschillende plaatsen feestelijkheden plaats. In den tuin van het K. Z. B. G. werd een feestconcert gegeven door de ’s-Gravenhaagsehe Politie-Muziekvereeniging „Onderling Kunstgenot”. Op het terrein van het Zuiderpark werden wedstrijden voor kinderen gehouden, terwijl voor vol wassenen op drie podia vertooningen plaats hadden. In het Zui- derbad werden zwemwedstrijden gehouden. In de Kurzaal wer den vertooningen voor kinderen gegeven, terwijl op het terras het Haagsch Harmonie-Orkest zich deed hooren. Aan weezen van alle gezindten, werkloozen en soldaten werd gelegenheid gegeven om de verschillende feesten bij te wonen. Het Vredespaleis en het gebouw „Petrolea” werden op ver zoek van het Comité bij gelegenheid van de viering van de verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis des avonds verlicht. Aan het huldeblijk, dat den afgetreden Burgemeester Mr. J. A. N. Patijn, oud-eere-voorzitter van het Comité, door de burgerij is aangeboden, werd door het Comité deelgenomen. Het aantal begunstigers bedroeg op 31 December 1931 3 436. Het Comité bestond 31 December 1931 uit de heeren: Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, Minister van Staat, Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, beschermheer; Jhr. Mr. Dr. L. H. N. Bosch ridder van Rosenthal, Burgemeester van ’s-Gravenhage, eere-voorzitter; Mr. Dr. G. A. W. ter Pelkwijk, voorzitter; F. N. V. Quant, onder-voorzitter; L. P. van der Heijden, secretaris; P. C. M. Philippona, penningmeester; P. L. du Buisson, commissaris en Mr. Joh. I. Belinfante, H. Bonsma, J. Ph. Gerlach, P. Hoogenraad, Ph. van Itallie, P. Knoester, N. J. L. Kortekaas, Mr. J. AS. A. Lisman, J. D. Looyen, J. H. van Mastenbroek, J. A. C. Moeskops, C. W. J. Natzijl, Mr. Th. 0. Palthe, K. C. Pander, J. Pippel, J. Roosenburg, A. van Solingen, A. C. Sommer, Arnold Spoel, B. J. van Tuil, M. Varkevisser, Ds. I. Voorsteegh, P. J. M. Vreeburg en C. L. Walther Boer, leden. Bij Raadsbesluit van 29 Juni werd besloten tot herstelling van het kasteel „De Binckhorst”. De Gemeenteraad besloot op 2 Maart tot beschikbaarstelling van gelden voor herstelling van het carillon van den St. Jacobstoren. De Schoonheidscommissie verstrekte aan Burgemeester en Wethouders 1214 adviezen. Nadere gegevens bevat het verslag der Commissie (bijlage 50).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 108