110 f HOOFDSTUK XVI. LANDSVERDEDIGING. Lichting 1932. 928 1 1 935 2 821 ingeschrevenen. 1346 1 265 1 475 3 2 van Vóór de vaststelling van het aandeel, door de Gemeente in het getal gewone dienstplichtigen der lichting te dragen, werden 1° voorgoed ongeschikt ver klaard 2° van het inschrijvingsregister afgevoerd: a. wegens overlijden b. bezit van een vreem de nationaliteit c. wegens uitsluiting d. zijnde ten onrechte inge schreven 50,— 1.300 500,— 2.000 300 8.500 600 500 zoodat overbleven om te worden aan gewezen voor inlijving bij dc Land- of de Zeemacht (art. 26, le lid, der Dienst plichtwet) Van deze ingeschrevenen werden bestemd: a. tot gewoon dienstplichtige van wie zijn toegewezen: aan de Landmacht Zeemacht81 b. tot buitengewoon dienstplichtige Het inschrijvingsregister voor den dienstplicht lichting 1932 werd op 10 Februari 1931 gesloten met een aantal 3 756 ingeschrevene(n). de R.-K. Parochie van de H. Familie den Joseph Evang.-Luthersche Gemeente Ned. Israëlietische Gemeente Duitsch-Evangelische Gemeente Doopsgezinde Gemeente R.-K. Par. van O. L. V. Onbevlekte Ontvangenis Remonstr. Gereformeerde Gemeente voor de tot een totaal bedrag van: door:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 110