BJjlage 44 VERSLAG van de Commissie van Toezicht op de Visscherij school en de Zeevaartschool te Sche- veningen over het jaar 1931. Ter voldoening aan het tweede lid van artikel 62 der Wet van 4 October 1919 (Staatsblad No. 593) heeft de Commissie van Toezicht op de Visscherij school en de Zeevaartschool te Scheveningen de eer U het volgende verslag uit te brengen nopens den toestand van de aan haar toezicht toevertrouwde scholen over het jaar 1931. I. VISSCHERIJSCHOOL. Het aantal leerlingen, dat zich voor den cursus 1930/1931 Leerlingen, aanmeldde, bedroeg dit jaar 35. De volgende staat geeft een overzicht van het aantal leer lingen, dat in de verschillende maanden de school bezocht. Aangezien tegenwoordig de haringvisscherij later eindigt, omdat bijna alle loggers thans motorloggers zijn, welke daar door langer op de visscherij blijven, heeft zich in December 1930 geen voldoend aantal leerlingen voor plaatsing aangemeld. Als gevolg daarvan is met het onderwijs voor den cursus 1930/1931 in plaats van half December 1930 eerst op 2 Januari 1931 aangevangen. Deze cursus is geëindigd op 11 Mei 1931. De cursus 1931/1932 kon dit jaar weer 14 December aan vangen. Naar hun leeftijd waren de in Januari 1931 aanwezige leer lingen te verdeelen als volgt: 16—17 jaren. 18—20 jaren. 10 28 21 17 11 15 ouder dan 20 jaren. 6 Januari 1931 Februari Maart April Mei December 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1110