2 Onderwijs. Personeel. II. ZEEVAARTSCHOOL. Cursussen. Leerstof. In het verslagjaar hadden vier zittingen plaats van de Cen trale Commissie voor de Visscherij-examens (stuurlieden en schippers). Van de 12 leerlingen, die het examen gedaan hebben, slaagden allen, nl. twee voor schipper op stoomzeevisschersvaartuigen, negen voor stuurman op stoomzeevisschersvaartuigen en één voor stuurman op zeilzeevisschersvaartuigen. Het onderwijs omvat de volgende vakken: rekenen, zeevaart kunde, practische zeevaartkunde, scheepswerktuigkunde, wette lijke bepalingen betreffende zeevaart en visscherij, schiemannen, breien en boeten van netten, verbandleer en scheepsgezondheids- leer en visscherijkunde. Daar er geen voorbereidende klasse was, is geen zwemonder wijs gegeven. Bij Raadsbesluit van 28 September 1931 is N. C. Stam, tijdelijk leeraar in de Scheepswerktuigkunde, met 1 September 1931 als zoodanig in vasten dienst benoemd. In de Raadsvergadering van 2 Februari 1931 is aan J. Karst, leeraar in zeevaartkunde, scheepsbouw en zeemanschap, met 1 Januari 1931 eervol ontslag verleend wegens opheffing van zijne betrekking. Aan de Zeevaartschool waren in 1931 verbonden de volgende cursussen: le. een tweejarige cursus, aansluitende bij driejarigen cursus H.B.S. of daarmede gelijkgestelde inrichtingen, opleidende voor het eindexamen volgens programma B; 2e. een tweejarige cursus, aansluitende bij het voortgezet lager onderwijs (ongeveer één jaar H.B.S.), opleidende voor het eindexamen volgens programma A; 3e. een cursus, opleidende voor het examen voor derden stuurman 4e. een cursus, opleidende voor het Rijksdiploma voor Radio- telegrafist. In totaal zijn er nu drie eerste klassen, nl. IA, 1 B en IC; twee tweede klassen, 2 A en 2 B, een asp. derde-stuurliedenklasse en een radio-afdeeling. De leerstof in de klassen van de tweejarige cursussen omvat: rekenen, algebra, meetkunde, stereometrie, vlakke- en boldrie- hoeksmeting, sterrenkunde, zeevaartkunde, werktuigkunde, in strumenten, meteorologie, scheepsbouw, zeemanschap, schieman schap, scheepswetgeving, scheepswerktuigkunde, natuur- en VERSLAG VISSCHERIJ- EN ZEEVAARTSCHOOL SCHEVENINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1111