3 van scheikunde, practisch seinen, roeien en zeilen, radioseinen en opnemen, radiotechniek en zwemmen. Het onderwijs in de asp. derde stuurlieden-afdeeling omvat alleen die vakken, noodig ter verkrijging van het diploma voor derden stuurman. De leerstof in den cursus voor radio-telegrafist bevat, behalve het seinen en opnemen, de benoodigde radiotechniek en de voor schriften. Evenals het vorige jaar werden ook thans weer met de leer lingen bezoeken gebracht aan de scheepswerven en schepen en het Scheepvaartkundig Museum te Rotterdam. Voorts werden in 3 ploegen met de leerlingen der 2de klassen in September oefeningstochten gemaakt met de „Prins Hendrik”. Van de 62 leerlingen konden er na gehouden examen in Sep- Leerlingen, tember 1931 43 tot de 2de klasse worden toegelaten. Van de 34 jongens van het tweede studiejaar slaagden er voor het eind examen 32. Deze jongens zijn allen als stuurmansleerling naar zee gegaan. De leerling D. v. Gülick behaalde den 2en prijs op het eind examen voor diploma B en de leerling B. M. L. Buis den 2en prijs voor diploma A. Voor diploma B waren in totaal 146 can- didaten en voor diploma A 52. In Juli werd het toelatingsexamen gehouden voor de 1ste klasse B, waaraan 10 jongens deelnamen. Van de 10 slaagden er 7, terwijl 11 jongens zonder examen konden worden toegelaten. In klassen IA en IC werden 28 leerlingen toegelaten. Er hadden zich 48 candidaten aangemeld. Op 31 December 1931 was het aantal leerlingen der 1ste klasse A 22, dat der 1ste klasse B 21, dat der 1ste klasse C 23, dat der 2e klasse A 17, dat der 2de klasse B 15, dat der 2de klasse C 18, dat der asp. derde-stuurliedenafdeeling 22 en dat der radio-af- deeling 24. In 1931 slaagden voor het examen voor derden stuur man 32 leerlingen. Voor het examen voor marconist 2de klasse slaagden 2 leer lingen. De leeftijd der cursusleerlingen varieert van 15 tot 21 jaar en die der asp. derde-stuurlieden en van de leerlingen der radio- opleiding van 17 tot 21 jaar. Van den cursus voor asp. derde-stuurman is in 1931 door 72 leerlingen gebruik gemaakt en van den cursus voor radio- telegrafist door 46 leerlingen. In de Raadsvergadering van 2 November 1931 werden voor Personeel, den duur van den cursus 1931/1932 opnieuw benoemd tot tijdelijk leeraar in de Engelsche taal J. W. de Klein en tot tijdelijk leeraar in de scheepvaartwetgeving J. Mullemeister. VERSLAG VISSCHERIJ- EN ZEEVAARTSCHOOL SCHEVENINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1112