44 10 4 III. VISSCHERIJ- EN ZEEVAARTSCHOOL. Personeel. 4) Commissie van Toezicht. Hieronder volgen eenige gegevens, welke op de beide scholen betrekking hebben. Op 31 December 1931 bestond de Commissie uit W. Bakker, Voorzitter; H. C. Vermaat, W. A. Beijer, L. P. W. van der Wal en Prof. Dr. G. A. van Poelje, Secretaris. Het onderwijzend personeel was op 31 December 1931 samen gesteld als volgt: Dr. Ned. Lett. Ter voorziening in de vacaturen, ontstaan door de uitbrei ding van het aantal leerlingen: a. is bij Raadsbesluit van 29 Juni 1931 benoemd tot leeraar in de practische vakken J. A. Schaap met ingang van 1 Sep tember 1931; b. is bij Raadsbesluit van 1 September 1931 benoemd tot tijdelijk leeraar in de wis-, natuur- en werktuigkunde Ir. J. M. Reichert tot 1 September 1932, welke benoeming is ingegaan op 5 October 1931. I 4) VERSLAG VISSCHERIJ- EN ZEEVAARTSCHOOL SCHEVENINGEN. VAKKEN. NAMEN. 4) 8 f 6861,— 412,— P. Engelkes 2700- 29 D. F. van Dujjl 180- 1 4) 28 J. Dekker 72,— E. Gelpke 5490,— 330,— 31 r J. van Roon 32 6200,— 186,- n 5795,— 330,— 31 n 77,— 2542,— 11 169,— 2803,— 12 I n 95,— 1791,— 7 n n n „2715,- C. Kieuwen Di- |Wis- en zeevaart- recteur Akten M.O. A en B Engelseh. Kinder toelage. kunde,prakt, zee vaartkunde. Zeevaartkundige vakken. Verbandleer, I seheepsgezond- heidsleer. f iDipl. Ie stuurman gr. stoomvaart, Akte LM.O. Gep. gezaghebber Gouv. Marine. Arts. Gep. bootsman Kon. Marine. Luitenant ter zee 2e kl. K.M.; akte M.O. Wis- en zee vaartkunde. Akten M.O. KI, Kil, KV en I. Akten M.O. Kil, I en N XVI. Drs. in de wis- en natuurkunde. taal. F. D. de Soet Engelsche taal. S 3 Jaarwedde (met inbe- BEVOEGDHEDEN. gr>P van eventueele persoonlijke toelage). IWis- en zeevaart- kunde. J. de Neef Wis- en zeevaart kunde. E. F. Harden berg 2) Natuur- en schei kunde. Dr. J. A. R. Frede- jNederlandsche rikse Schiemannen, breien en boeten. jWis- en zeevaart- kunde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1113