44 5 Het gebouw en het paviljoen zijn thans geheel bezet door Gebouw, leerlingen der Zeevaartschool. De Visscher ij school wordt thans gehouden in het school gebouw Nieuwe Laantjes No. 8. Het ligt in de bedoeling de opleiding van 3en, 2en en len stuurman te doen plaats hebben in lokalen van genoemd school gebouw. De leermiddelen werden aangevuld met eenige zeekaarten Leermiddelen, en natuurkundige instrumenten. De schoolmeubelen verkeeren in goeden staat van onderhoud. Schoolmeubelen. Aldus vastgesteld door de Commissie van Toezicht op de Visscherij- en Zeevaartschool te Scheveningen den 31 Maart 1932. W. BAKKER, Voorzitter. VAN POELJE, Secretaris. 4) 191,— VERSLAG VISSCHERIJ- EN ZEEVAARTSCHOOL SCHEVENINGEN. NAMEN. VAKKEN. BEVOEGDHEDEN. Engelsche taal. f 2720,— i 11 Aardrijkskunde. 9 64,— Teekenen. 7 1791,- 108,— J.H.Moddemeijer 12 2144,— 116,— J. Karst 2). 26 5040,- 422,— n Radiotelegrafie. 30 146,— n 9 136,- 1660,— N. C. Stam s) 4) 20 J. A. Schaap 2). 24 1880,— 18 3220,— I J. Mullemeister 2) (tijdelijk) J. W. de Klein (tijdelijk) Dr. L. M. G. Koo- perberg 2) T. van Leening 2) Lichamelijke oefening. Zeevaartkundige vakken. Scheep vaartwet- geving. Seheeps werktuig kunde. Practische vakken. Kinder toelage. Ir. J. M. Reichert. (tjjdeljjk) Akten M.O. N, Ma, onderwijzer, Teekenen L.O. Gymn. M.O. Dipl. C voor Machi nist, AkteNXIII. Dipl. Ie stuurman bij de groote vaart. Akten M.O. KI en KV; Elect, techn. Ingenieur. Akte M.O. A En- geisch. Dr. Ned. Lett. Dipl. Ie stuurman bij de gr. vaart, Akte N XV. Certif. Ie en 2e kl. radiotelegrafie. Akten M.O. K X en K XI. I H. Jansen 2) 2763,— Jaarwedde (met inbe grip van de eventueele persoonlijke toelage). Wis-, natuur- en werktuigkunde. 2324,- f c 5 5= 0 Is verbonden aan de Visscheryschool. 2) Zeevaartschool. 3) Visscherij- en de Zeevaartschool. 4) Gezamenlijk ■n n v isöcjuerij- öii ue z^eevaartscnooi. aantal lesuren en gezamenlijke wedde aan de Visscherij- en de Zeevaartschool* 5100,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1114