VERSLAG van het Archief der Gemeente ’s-Graven- hage over het jaar 1931. inventarisatie en andere werk zaamheden. reddings- en brandblusch- middelen. Geregeld werd de materieele toestand der archieven en van d. Materieele toe- de bibliotheek zooveel mogelijk verbeterd. Een aanvang werd gemaakt met het herstellen en gedeeltelijk herbinden van een aantal oudere jaargangen van dagbladen. Dit is thans zoover gevorderd, dat de kranten tot 1889 geheel in orde zijn. De materieele reorganisatie der prentenverzameling vorderde zeer aanzienlijk. Op het einde van het jaar waren alle prenten op het nieuwe papier overgebracht behalve de afdeeling vorste lijke portretten. Alle aanwinsten werden opgezet en verscheidene groote plattegronden werden op de het vorige jaar aangegeven wijze gemonteerd. Het jaarlijks zoozeer toenemende leeszaalbezoek zoowel als de e. Voortgang der geregelde stijging van het aantal gevraagde inlichtingen beïn vloedden natuurlijk den voor inventariseeringsarbeid beschik baren tijd in beperkenden zin. Toch werd zooveel mogelijk met ordenen en beschrijven doorgegaan. stand der ar chieven en ver zamelingen. In het personeel kwam geen wijziging. Alleen werd in de a. Personeel, eerste maanden van het jaar een volontaire bereid gevonden een middag in de week de loopende zaken der letterkundige verza meling te komen bijwerken. Intusschen meldde zich in December de volontaire, die meer dan vijf jaren deze verzameling had be heerd en op 1 Mei 1930 was vertrokken, wederom aan. Sedert is zij geregeld enkele ochtenden per week aan het werk geweest. De volontaire voor de prentenverzameling bleef het geheele jaar, zij het ook slechts voor eenige uren in de week, aan den arbeid. Het gebouw verkeert in behoorlijken staat. b. Toestand van het gebouw. In den toestand der reddings- en brandbluschmiddelen kwam c. Toestand der sedert het vorige jaar, zoover uiterlijk te zien is, geen verande ring. Ook dit jaar werden de brandbluschmiddelen niet door de brandweer gecontroleerd. Bijlage 45

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1115