45 3 en verliezen. van in de archief bewaarplaats berustende bescheiden. De dames, die in dienst van de Vereeniging „die Haghe” staan, vorderden regelmatig met den klapper op de notarieele protocollen. Zes registers werden bewerkt en deze klapper werd met ongeveer 4400 fiches uitgebreid. De heer J. C. P. W. A. Steenkamp stond ons toe het door hem vervaardigde alphabetische register op zegels, die in onze ver zamelingen berusten, op fiches over te nemen. Het uitzoeken van verschillende voor de historisch-topogra- fische bibliotheek nieuw verworven collecties kostte veel tijd. Hieronder mogen de catalogiseering van de boeken afkomstig uit de bibliotheek van Oefening Kweekt Kennis en de 220 stuks van een merkwaardige verzameling brochures zoowel betreffen de de onafhankelijkheidsfeesten van 1863 als het Huis van Oranje worden genoemd. De historisch-topografische pr entenverzameling bleef weder om, door de ongemeen talrijke aanwinsten, veel zorg vragen. De beschrijving der afdeeling historieprenten was aan het einde van het jaar nagenoeg voltooid. Voortdurend bleek onder zoek in archief en bibliotheek hiervoor noodzakelijk. In de tentoonstellingszaal werd tweemaal een tentoonstelling uit de eigen prenten verzameling gehouden. Op 17 Januari werd op verzoek van den Voorzitter en ter eere van het vijf en twintig jarig bestaan der Provinciale Archaeologische Commissie een tentoonstelling van afbeeldingen betreffende de veranderingen in het Haagsche stadsbeeld sedert 1850 met een eenvoudige plech tigheid geopend. In October volgde een tentoonstelling betref fende de Binnenhofgebouwen voorheen en thans. Beide tentoon stellingen mochten zich in buitengewoon druk bezoek verheugen. Als steeds kwamen ook dit jaar weer talrijke boeken, tijd- A Uitgave schrift- en krantenartikelen tot stand met de hulp van onze ver zamelingen. Op verzoek van het Economisch-Historisch archief werd de uitgave van de lijsten der hoogstaangeslagenen van 1812 en 1813 voorbereid. Als de belangrijkste aanwinsten voor het archief zijn de vol 9- Aanwinsten gende te noemen: - Van den Algemeene Rijksarchivaris werden eenige nota rieele minuut-akten overgenomen. Ook werd overgenomen het archief van de Commissie van beheer over den Kon. Schouw burg van 1914 tot 1923. Door aankoop werd een dossier met stukken, meerendeels in gekomen bij het gemeentebestuur in den Franschen tijd, ver worven, terwijl van den heer J. A. J. Vermaat Jr. te Renkum, oud-eommandant le bataljon d.d. Schutterij van ’s-Gravenhage, VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1117