45 4 twee registers en drie portefeuilles met stukken werden ten ge schenke ontvangen. Deze registers en stukken hoorden in het schutterij-archief thuis en konden daar dus bijgevoegd worden. Het archiefje van de Algemeene Vereeniging tot verschaf fing van naar Joodsehe voorschriften toebereide spijzen aan miliciens benevens een deel van het archief der Haagsche Afdeeling van de Alliance Israélite Universelle werd verkregen. Het Nationaal Comité tot het oprichten van een gedenkteeken voor Juliana van Stolberg droeg zijn keurig geordend archief aan de Gemeente over, terwijl uit de nalatenschap van Generaal de Bas het archiefje van de Gewestelijke Commissie voor Zuid- Holland tot oprichting van een standbeeld voor Stadhouder Willem III werd ontvangen. Voor het archief werden voorts stukken geschonken door de heeren P. J. Frederiks en W. Baron Snouckaert van Sehauburg en voor de verzameling koopbrieven door den heer A. N. ter Haar te Voorburg. De histormch-topografische bibliotheek breidde zich ook dit jaar weer ten zeerste uit. Dagelijks blijven brochures, tijd schriften en drukwerken van allerlei aard toestroomen, terwijl door aankoop en schenking vele boekwerken werden verworven. In het geheel werden ongeveer 200 boekdeelen verkregen. Het grootste deel daarvan, ongeveer 130 deelen, was afkomstig uit de boekerij van het Genootschap Oefening Kweekt Kennis, die hier reeds lang berustte maar thans, voor zoover de boeken in onze bibliotheek op hun plaats waren, eigendom der Gemeente is geworden. Voor de krantenverzameling werden, behalve alle loopende jaargangen, van den Directeur der Koninklijke Bibliotheek tien jaargangen van de ’s-Gravenhaagsche Courant uit het begin van de 19e eeuw en twaalf oude jaargangen van het Journal de la Haye ontvangen. Hierdoor werden eenige in onze series bestaande hiaten op gelukkige wijze aangevuld. Als belangrijke aanwinst moge nog vermeld worden, dat het gelukte een nummer van de Haeghse Posttijdinge van 10 April 1674 op een veiling te verwerven. Hiermede is een der alleroudste Haagsche kranten in de verzameling vertegenwoordigd ge worden. De handbibliotheek werd met ongeveer 75 deelen, voor verre weg het grootste gedeelte ten geschenke ontvangen, aangevuld. De historisch-topografische pr entenverzameling had een bij uitstek gunstig jaar. Werden verleden jaar 1286 afbeeldingen betreffende den Haag verkregen, in 1931 bedroeg dit aantal na genoeg tweemaal zooveel, nl. 2563. Hieronder waren 214 prenten, VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1118