45 5 d.w.z. gravures, litho’s of teekeningen, 1341 foto’s en 1008 prent briefkaarten. 869 dezer afbeeldingen werden door schenking ver worven. Onder deze aanwinsten verdient in het bijzonder vermelding een zeer fraaie teekening van La Fargue voorstellende de Geest brug te Rijswijk met den ingang van de Binckhorst. Deze teeke ning, die langdurig in Russisch Keizerlijk bezit is geweest, werd in den kunsthandel aangekocht. Nog werd een andere teekening, voorstellend een gezicht langs de Trekvliet en zoogenaamd van de hand van La Fargue, maar vermoedelijk niet werkelijk van hem, aangekocht evenals een aardige teekening van Henry Havard. Ook de aankoop van tien aquarellen en teekeningen vervaardigd door M. A. van Aken dient afzonderlijk genoemd te worden. Van een in Amerika wonen den landgenoot werd door bemiddeling van de archivaris van Kampen een origineele uit 1606 dateerende kaart van gronden onder ’s-Gravenzande ont vangen. Wat de foto’s betreft, met de beide groote persfotobureaux werd een regeling getroffen, waardoor alle te ’s-Gravenhage gemaakte opnamen aan het archief ter inzage worden toege zonden. Ik kies daar die foto’s uit, welke voor onze verzameling van belang zijn en daarvan worden dan beter afgewerkte en meer blijvende afdrukken voor ons vervaardigd. Ook kwam een regeling tot stand waardoor mijn dienst van wege het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht wordt gewaar schuwd, zoodra gebouwen zullen worden afgebroken of ingrij pend verbouwd. Hierdoor is het mogelijk te verhinderen, dat Haagsche stadsgezichten zich wijzigen zonder dat de oude toe stand fotografisch is vastgelegd. Wanneer het punt er voor in aanmerking komt laat ik nl. een fotografische opname maken. In 1931 werden in mijn opdracht 43 dergelijke opnamen gedaan. Op een veiling kon de hand gelegd worden op een verzame ling van 639 oude prentbriefkaarten van den Haag, waarvan er 428 nog niet aanwezig waren. De collectie prentbriefkaarten telt thans meer dan 5700 stuks en is dus, sedert zij ten archieve be rust, met ongeveer 4200 uitgebreid. De letterkundige verzameling groeit gestadig aan. Er konden met de, alle als geschenk verkregen, aanwinsten 56 dossiers worden uitgebreid, terwijl ook eenige nieuwe dossiers werden aangelegd. De belangrijkste aanwinst vormde het geschenk van Dr. J. F. M. Sterck, die als gedeeltelijke vergoeding voor zijn zoolang in bruikleen gehouden en thans teruggenomen Bilderdijkver- zameling een handschrift van Constantijn Huygens en een merk- VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1119