Ill ingeschrevene (n) 18 1 plichtigen. dienstplich tigen. vrijstelling van den van wie 1° waren vrijgesteld: a. voorgoed wegens dienst b. tijdelijk wegens het beklee- den van of wegens opleiding tot een geestelijk of gods dienstig menschlievend ambt 2° voorgoed wegens aanwezigheid van een bijzonder geval 3° behoorden tot de landmacht, de zeemacht of de overzeesche weermacht krachtens een voor twee jaar of langer aangegane verbintenis 4° waren vrijgeloot Behandeld werden 338 verzoeken broeder- .1232 44 180 om dienstplicht (eerste oefening) wegens kostwinnerschap. Het aandeel der Gemeente in de lichting 1931 bedroeg 1 424 man, van wie zijn toegewezen: aan de Landmacht 1 324 gewone dienstplichtigen, Zeemacht 100 In de registers van dienstplichtigen (verlofgangersregisters) Gewone dienst- van de lichtingen 1910 tot en met 1931 stonden op 31 December 1931 ingeschreven 19 641 gewone dienstplichtigen. Op 1 October 1931 waren 467 gewone dienstplichtigen (ver lofgangers), geboren in 1891, die in verband met hun leeftijd aanspraak op ontslag uit den dienst hadden, van het register van dienstplichtigen afgevoerd. Aan het jaarlijksch onderzoek van verlofgangers zijn onder worpen geweest de verlofgangers der lichtingen 1919 en 1922. Herhalingsoefeningen werden gehouden voor dienstplichti- Herhalings- gen van de lichtingen 1925, 1926, 1927 en 1928. oefeningen. Op 31 December 1931 stonden 21 594 buitengewone dienst- Buitengewone plichtigen ingeschreven. Op 1 October 1931 waren 941 buitengewone dienstplichtigen, geboren in 1891, die in verband met hun leeftijd aanspraak op ontslag uit den dienst hadden, van het register van dienst plichtigen afgevoerd. Ten behoeve van 924 personen zijn bescheiden opgemaakt Vrijwillige in verband met vrijwillige dienstneming. dienst. Op de lijst van Inkwartiering, bedoeld in art. 17 der Wet Inkwartiering, van 14 September 1866 (Stbl. 138), zijn vermeld 81128 huizen en gedeelten van huizen, welke in aanmerking kunnen komen voor inkwartiering. J»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 111