45 6 h. Gebruik van straatnamen werden voorgesteld. Zooals reeds een reeks van jaren het geval is, is ook dit jaar het bezoek aan de leeszaal weer toegenomen. Kwamen er het vorig jaar 264 bezoekers, die 1208 bezoeken brachten, dit jaar waren er 284 bezoekers met 1623 bezoeken, een nog nimmer be reikt aantal. Van buiten de Gemeente kwamen 70 bezoekers met 414 bezoeken, van buitenslands 7 met 8 bezoeken. Genealogische belangstelling bracht 141 bezoekers met 908 bezoeken naar het archief, 65 met 150 bezoeken wenschten boeken uit de bibliotheek te raadplegen, de overigen kwamen voor historisch archief onderzoek, de prentenverzameling of de letterkundige verzame ling. De boekerij de Cocq werd slechts éénmaal geraadpleegd. De tentoonstelling van prenten en foto’s betreffende de ver anderingen in het Haagsche stadsbeeld sedert 1850 was van 18 Januari tot en met 1 Februari voor het publiek geopend en werd door 2808 personen bezocht. Op 31 Januari vereerde H. M. de Koningin-Moeder deze tentoonstelling met haar bezoek. De tentoonstelling betreffende de Binnenhofgebouwen voorheen en thans, die van 10 tot en met 25 October geopend was, trok 1894 bezoekers. Het archiefgebouw heeft dus in 1931 meer dan 6300 bezoeken ontvangen. waardigen brief van Jacob Cats ten geschenke gaf. Verder ver dient vermelding een uitgebreide schenking van Mevrouw van DeventerPerk, waaronder vele stukken van en over Dr. Oh. M. van Deventer, 9 portretten van Jacques Perk en meer dan 50 brieven van bekende letterkundigen. Van het Genootschap Oefening Kweekt Kennis werd een fraai relief portret van van Zeggelen ontvangen, terwijl ook nog een laatste nalezing voor de collectie Smit Kleine werd verkregen. In het geheel werden 25 handschriften ontvangen, waaronder van Augusta de Wit, Antonie Donker, Dr. Edward B. Koster, G. Johan Kieviet, Jan van Lumey, Ivans en vele anderen, meer dan 70 brieven en 44 portretten. Ook de verzameling schilder sbr leven bleef zich uitbreiden. In den loop van het jaar konden er 124 brieven aan worden toe gevoegd, waardoor 21 dossiers werden aangevuld. Ook dit alles werd uitsluitend door schenking verkregen nl. van Mevrouw M. A. VorstiusDubourcq te Wapenveld, Mevr. H. van Deventer Perk te Amsterdam en Mr. H. Zillesen hier ter stede. Verlies van eenig belang valt niet te vermelden. Twaalf historische rapporten werden ten behoeve van Uw de archieven en College of andere Gemeentelijke instanties gesteld; bovendien verzamelingen werd elfmaal over straatnamen geadviseerd, waarbij 112 nieuwe gemaakt door en het verstrek ken van inlich tingen aan autoriteiten en particulieren. VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1120