45 7 De Gemeente-archivaris, W. MOLL. in het belang der verzamelin gen te nemen. Uit de bibliotheek werden 255 deelen naar buiten het gebouw uitgeleend. Schriftelijk werden 628 onderwerpen behandeld tegen 614 in 1930. Van buitenslands kwamen 21 brieven, 70 hadden een genea logisch doel, 103 betroffen de prentenverzameling, terwijl 34 op de letterkundige verzameling betrekking hadden. Aan geïnde leges kon aan den Gemeente-ontvanger een be drag van f 101,70 worden afgedragen. Uit onze verzamelingen werden stukken uitgeleend aan het Algemeen Rijksarchief, het Rijksarchief te Utrecht en de Universiteitsbibliotheken te Amsterdam en Leiden, terwijl hier geregeld stukken werden gedeponeerd uit de Rijksarchieven in Noord-Brabant, Utrecht en Zeeland en het Gemeente-archief van Nijmegen. Aan een viertal tentoonstellingen buiten het gebouw (Coupe- rus-tentoonstelling in de H.B.S. aan de Stadhouderslaan, Jubi leumtentoonstelling te Bergen aan Zee, tentoonstelling betref fende Voorburg in Hof wij ck en tentoonstelling bij de opening van de nieuwe bloemenveiling te Naaldwijk) werden stukken en prenten uitgeleend. Het gebruikelijke bezoek van den Rijksarchivaris, belast met de inspectie van de door de Gemeente in bruikleen gehouden Rijksarchieven, had ook dit jaar weder plaats. Bijzondere op merkingen werden bij dit bezoek niet gemaakt. Het spreekt vanzelf, dat in de tegenwoordige omstandigheden i. Maatregelen voorstellen in het belang der verzamelingen, die eenigszins belangrijke geldelijke offers zouden vergen, niet gedaan zullen worden. VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1121