46 2 Rondleidsters. Sterkte. Mnseumbouw. Bijzondere ver loven. Zooals hiervoor reeds werd medegedeeld, heeft de Museum- bouw in groote mate op mijn tijd beslag gelegd. Behalve dat geregeld overleg plaats hebben moet, worden de belangrijke quaesties van bouwtechnischen aard in geregelde maandelijksehe samenkomsten van de bouwdirectie met den Directeur van Ge meentewerken en mij behandeld, terwijl de museumtechnische zaken in eveneens maandelijksehe bijeenkomsten der Subcom missie voor den Museumbouw uit de Commissie van Advies worden besproken. nuttig werk verrichtten; door examenstudie werd de werkzaam heid der beide laatstgenoemde dames echter belangrijk beperkt. Op mijn voorstel werd mij door Uw College verlof gegeven om met een nieuw stelsel van zaalbewaking een proef te nemen, waarmede in het najaar begonnen werd. In eene zaalwachters- vacature benoemde ik een tweetal jonge dames, gediplomeerde leerlingen der Academie van Beeld. Kunsten alhier, met de taak om bezoekers, die dat zouden wenschen, rond te leiden in de verzameling aan den Korten Vijverberg. De proef blijkt aanvan kelijk zeer goed te slagen. Nadat de benoemden door de conser vatoren en mij zoo zorgvuldig mogelijk waren voorbereid, hebben zij hun taak aanvaard tot groote voldoening van het publiek, voor zoover het van de geboden gelegenheid gebruik maakte. Hoewel duidelijk staat aangegeven, dat de rondleiding kosteloos geschiedt, neemt een deel van het publiek nog een gereserveerde houding aan. Wanneer de dames niet door rondleiding in beslag worden genomen, maken zij zich nuttig door het verrichten van verschillende kleine werkzaamheden ten bate der verzameling. In de pers is van eenige rondleidings„proeven” een zeer waar- deerend verslag gegeven. Het personeel bestond uit de volgende ambtenaren (op 1 Ja nuari 1932): Algemeens Dienst: 1 Directeur, 1 hoofdconservator, 1 conser vator Ie kl., 1 bureauchef A en 1 amanuensis. Afd. Museum Korte Vijverberg: 1 bediende, 1 tijd, bediende, 2 zaalwachters, 1 tijd, zaalwachter en 2 rondleidsters. Afd. Tijd. Museum v. Moderne Kunst: 1 bediende en 2 zaal wachters. Afd. Museum Bredius: 1 bediende en 1 zaalwachter. Bovendien zijn aan den Dienst verbonden: 3 werkvrouwen en 1 tijd, werkvrouw. Bijzondere verloven werden niet genoten. Ziekteverloven van langeren duur werden dit jaar niet verleend. II. ALGEMEENE DIENST. VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1124