46 3 Nadat het bestek voor het betonwerk gereed was, is eene onderhandsehe aanbesteding gehouden, waarvan het resultaat was, dat dit deel van het werk gegund is aan den aannemer A. W. de Vetten te 's-Gravenhage, die in betrekkelijk korten tijd zijne maatregelen op het terrein trof. De noodzakelijkheid van het uitgraven van een veenlaag gaf aanvankelijk eenige ver traging, omdat zij ook tot een wijziging in de fundeering aan leiding gaf, maar na het gereedkomen van den bouwput kon op 4 Mei 1931 met de betonwerkzaamheden begonnen worden. Op dit oogenblik is verreweg het grootste deel daarvan gereed en staat het betonnen geraamte van het gebouw tot en met de vloeren van de verdieping. Bovendien zijn enkele andere aan bestedingen geschied, waardoor de bestelling van alle bronzen ramen aan de firma Braaf te Delft, van de ijzeren constructie voor de glazen daken aan de firma de Vries Robbé en van de rubber vloerbedekking aan Vredestein kon geschieden. Het be stek voor het metselwerk is uitgegaan, evenals dat voor de in stallatie voor centrale verwarming. Dit laatste maakt een onderwerp van zeer bijzondere studie uit, waarbij ook aan de Warmte-stichting te Utrecht om voorlichting is gevraagd, om dat het verwarmingssysteem juist voor een gebouw van deze bestemming van zoo buitengewoon groote beteekenis is. Alles bijeen genomen kan men zeer tevreden zijn over hetgeen reeds is tot stand gekomen en over de vooruitzichten voor de verdere vordering van het gebouw. Advies werd uitgebracht over het herstellen van een interes- Monumenten sant Lod. XIV plafond in het gebouw van de Arbeidsbeurs, zorg. Overigens valt omtrent de zorg voor monumenten niets bijzon ders te vermelden. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het Panorama Museumpenning. Mesdag werd aan den Voorzitter van die instelling, de heer M. Mouton, met wien wij als huurders van het tijd, museum in de Zeestraat sedert 1918 aangenaam samenwerken en die ook ove rigens veel belangstelling voor onze verzameling toonde, een ex. van den Museumpenning uitgereikt. Een uitvoerig gemotiveerd, voorstel werd door mij bij Uw Opdrachten aan College ingediend ten einde in het belang van het kunstleven en kunstenaars, van de kunstenaars tot meer systematisch geven van opdrachten te komen op de wijze zooals dat te Amsterdam geschiedt. Tijdens het verslagjaar werd daarop nog geen beslissing genomen. Een tweetal nummers der Mededeelingen verscheen, waarin Publicaties, door de conservatoren en mij verschillende onzer meest belang rijke aanwinsten werden besproken. VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1125