46 4 Bibliotheek. stellingen. Regelmatig en sterk blijft de bibliotheek zich uitbreiden, hetgeen voor de berging bijzondere moeilijkheden geeft; de ver spreide plaatsing, waartoe moet worden overgegaan, vermeer dert deze nog. Beschrijvings- Omtrent de beschrijvingswerkzaamheden zijn bijzonderheden werkzaamheden, niette melden; de geregelde voortgang der werkzaamheden geeft geen reden tot opmerkingen. Overige bemoei- Eenige malen werd gelegenheid gegeven aan vereenigingen ingen; tentoon- of inrichtingen van onderwijs tot bezoek onder leiding van een stellingen. der conservatoren of van ondergeteekende. In het Museum aan den Korten Vijverberg werd in de maand Mei de ceramiekzaal beschikbaar gesteld voor een belangrijke tentoonstelling van modern porcelein der drie Duitsche Staats fabrieken: Meissen, Berlijn en Nymphenburg, welke zeer veel sucees had. In het tijd. Museum voor Moderne Kunst werd tegen het einde van het verslagjaar eene tentoonstelling gehouden van het werk van in de laatste jaren overleden kunstenaars; aan leiding daartoe was het in bruikleen krijgen van eenige belang rijke werken van Jac. van Looy; overigens brachten wij alléén werk uit eigen bezit te zamen van H. J. Haverman, Suze Bisschop-Robertson, W. B. Tholen, W. de Zwart, H. J. van der Weele, G. H. Breitner en J. Toorop. In de bovenzaal van het Museum aan den Korten Vijverberg zetten wij onze tentoonstellingen uit ons Prentenkabinet voort. Uit ons bezit werden kunstwerken beschikbaar gesteld voor tentoonstellingen elders; belangrijk was onze inzending voor een interessant overzicht van het vroege Nederlandsche aarde- werk in het Museum te Dusseldorf; voorts leenden wij aan de tentoonstelling uit de achttiende eeuw van het Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum te Amsterdam; aan die van den Bond van Horlogemakers in het Stedelijk Museum te Amsterdam; voorts aan tentoonstellingen van Lizzy Ansingh, A. G. A. van Rappard, Jan Sluyters en R. Sintenis. Aan het eind van het verslagjaar waren ook voor in 1932 te houden tentoonstellingen werken afgestaan nl. voor de Breitner- tentoonstelling te Brussel en Voor een Hollandsche afdeeling op een tentoonstelling te Rome. Zeer belangrijk was het verder verloop der onderhandelingen met het Rijk betreffende de eventueele huisvesting van het Kon. Penningkabinet in het nieuwe Gemeentemuseum aan de Stadhouderslaan, aangezien daaromtrent overeenstemming be reikt is en dus de voorwaarde is vervuld voor de verwerving van de penningcollectie van Dr. C. Hofstede de Groot in ons VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1126