112 HOOFDSTUK XVII. JUSTITIE. Blijkens de lijsten, bedoeld in artikel 17 van het Inkwar tier in gsbesluit 1892 (Stbl. 253), werden in 580 perceelen 1614 paarden gestald, toebehoorende aan 630 eigenaren. Krachtens machtiging werd door het Militair Tehuis in de Heemskerekstraat een legaat aanvaard ten bedrage van f 500, Gedurende het afgeloopen jaar werden geregistreerd 20413 door de Politie opgemaakte processen-verbaal, waaronder 11838 ter zake van overtreding van Rijkswetten (waarvan 1203 ter zake van openbare dronkenschap) en 8 357 ter zake van overtre ding der Algemeene Politieverordening. Onder deze processen-verbaal waren er o. m. ter zake van de navolgende misdrijven: Ter zake van overtreding der maximumsnelheid (art. 91 der A. P. V.) werden door de motorbrigade der Politie 1 288, wegens overtreding van art. 299 der A. P. V. door de Zedenpolitie 255 processen-verbaal opgemaakt. De Keuringsdienst van Waren maakte gedurende het jaar 269 en de keuringsdienst van het Openbaar Slachthuis 25 processen-verbaal op. [Zie de verslagen van deze diensten (bij lage 10, bladz. 37 e.v. en bijlage 11, bladz. 9).] Gedurende het afgeloopen jaar werden door de Politie in verzekering gesteld 1 554 personen, waarvan 511 als voorloopig aangehouden ter beschikking van de Justitie zijn gesteld. Hier onder waren wegens bedelarij 30. Onder het getal in verzekering gestelde personen zijn voorts begrepen 309 gesignaleerden, 84 vreemdelingen en 141 minderjarigen. In verzekering gestelden. Paardenvorde ring. Processen verbaal. Legaat aan mili tair tehuis. 26 7 17 201 298 265 41 24 562 5 315 162 31 95 310 misdrijven tegen het leven veroorzaken van dood of lichamelijk letsel door schuld mishandeling beleediging wederspannigheid huisvredebreuk diefstal heling verduistering bedrog valsehheid in geschrifte vernieling of beschadiging misdrijven tegen de zeden (waaronder dierenmishandeling 5) bedelarij landlooperij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 112