46 10 Bewaring. Aanwinsten. Geschenken. werd in het begin van 1931 onderbroken door die van aquarellen en decoratieve werken, in den’laatsten tijd verworven en in den zomer door die van nieuw7 verworven schilderijen. Zoo werden er in 1931 slechts twee prenttentoonstellingen gehouden nl. Ie. eene van Fransche politieke spotprenten uit den tijd van de Juli-revolutie van 1830 en de daarop volgende jaren (April—Mei). 2e. van Fransche latere grafiek (Nov.Dec.). Voor die eerste tentoonstelling werden belangrijke werken in bruikleen verkregen, nl. een reeks prachtige bladen van Dau mier van den heer N. Sax Jr. en prenten uit de collecties van de heeren Jos. H. Gosschalk, D. G. Santee Landweer en Cor nells Veth. Dr. Knuttel maakte voor deze tentoonstelling een catalogus met uitvoerig commentaar van de afzonderlijke prenten, voor afgegaan door een inleiding, waarin in groote trekken de poli tieke situatie en de rol van de karikatuur dier dagen geschetst wordt. De tweede tentoonstelling werd gecombineerd met de „Salon de la Médaille” en omvatte, naast een keuze uit onze verzame ling Fransche kunstnijverheid, een keurcollectie van onze mo derne Fransche prentkunst (o.a. Manet, Lautrèc, Steinlen, Pi casso, Hecht met grooter groepen). Na sluiting der Medailletentoonstelling (14 Nov.) werden aan deze tentoonstelling de zeer belangrijke prenten toegevoegd die op de veiling Sachs te Leipzig verworven waren, waardoor een collectie moderne internationale graphiek van zeer hoog niveau vertoond kon worden. Na lang overleg werd geheel nieuw materiaal voor het op zetten der prenten aangeschaft, dat zoowel door zijn chemische samenstelling onschadelijk geacht kan worden, als, lichter en dunner dan het vroegere materiaal en aanzienlijke beperking in omvang en gewicht der collectie mede zal brengen. Alle nieuwe aanwinsten worden direct op het nieuwe papier gezet, terwijl geleidelijk aan ook de passe-partouts van de reeds aan wezige prenten worden verwisseld. Ook dit jaar werd de verzameling met zeer belangrijke aan winsten verrijkt. Aan geschenken werden ontvangen: portefeuille met ont werpen van Th. A. J. Colenbrander (Erven Colenbrander, door bemiddeling van A. L. Koster), 2 litho’s van Travies, 2 etsen van J. A. Kleyn, 21 litho’s van Ubaghs van der Meulen en 1 litho van Gentili (N. N.), 1 litho van G. V. A. Röling, een houtsnede VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1132