46 f 68.756,69 Totaal f 3,61 10.000,— 53.130,— 80,— 9,38 5.200,— 333,70 Op de veiling, die een dag te voren te Leipzig gehouden werd kon de zeldzame prent „de Nassovië Proceres” van Delff naar Adriaen van de Venne voor de Oude Ilaagsche grafiek aange kocht worden. Hierbij kwam de aankoop van het tijdschrift Pan (volledig van 18551899), dat tal van origineele drukken van belangrijke meesters bevat (o.a. van Lautrec, Zorn, Liebermann, Steinlen). Zeer welkom was ook een uitgebreide collectie prenten onder de verzamelnaam „The Sixties”, Engelsche houtgravures, voor namelijk boekillustraties, bijna alle tusschen 1860 en 1870 ont staan, omvattende 9 portefeuilles met elk ongeveer 100 keurig op karton gezette bladen en verder een collectie rijk geïllus treerde boekwerken, waaronder de beroemde „Dalziels Bible Gallery” en een aantal jaargangen van Punch en The Graphic. Onder deze, dikwijls buitengewoon knappe houtgravures vindt men werken naar Burne Jones, Rosetti, Milais, Tanniel, Watts, Leighton, Landys, Boyd Houghton, Holmanhunt, Walker, Du- maurier en vele anderen. Als verdere belangrijke aankoopen van buitenlandsche gra fische kunst zijn dan nog te noemen: drie houtsneden „Prole tariat” van Kathe Kollwitz; eenige politieke karikaturen van Daumier en de illustraties in houtgravure van Marcel Schwob’s Le roi au masque d’or van den Poolschen kunstenaar Mroszewsky. VII. VERZAMELING BREDIUS. Dr. Bredius heeft ook dit jaar weder een paar werken aan zijn bruikleen toegevoegd. Er is een werk van Jan Pynas bij, dat als kunsthistorisch document beteekenis heeft; maar vooral bijzonder aantrekkelijk is een jeugdwerk van Albert Cuyp, een zelfportret op ongeveer 17-jarigen leeftijd; in de derde plaats een puntig geschilderd landschap van Esaias van de Velde. Bijzonderheden zijn overigens niet te vermelden. VIII. GELDMIDDELEN VOOR AANKOOP. Ontvangsten 1931. Saldo 31 December 1930 Bijdrage uit de begrooting 1931 Beschikbaar gesteld uit het Fonds Legaat Brouwer Rente legaat Brouwer Renteloos voorschot Verg. Rembrandt Toevallige baten VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. ff ff

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1134